Veiledning for sluttrapportering – Sivilsamfunnsstøtten (170.70)

Veiledningen finnes på engelsk her.

Norad vil akseptere ethvert rapportformat som dekker elementene beskrevet i artikkel 2 i avtalens del 2 (generelle vilkår) og eventuelle tilleggselementer inkludert i avtalens del 1 (spesifikke vilkår). Rapporten bør holdes kort (helst ikke mer enn 15-20 sider), i tillegg kommer vedlegg.

Vennligst sjekk avtalen for rapporteringskrav og tilpass rapporten ved behov.

Rapporteringskravene for sluttrapport, økonomirapport og revisjon står nedfelt i avtalen med Norad, se artikkel 6.1 og 7 i avtalens del 1 (spesifikke vilkår) og artikkel 3, 4 og 5 i avtalens del 2 (generelle vilkår). Innsendingsfrist er også spesifisert i avtalen. Veiledning for sluttrapportering - Sivilsamfunnsstøtten dekker en evt. betingelse i avtalen om at Norad/sivilsamfunnsavdelingens standard rapporteringsformat eller veiledning skal benyttes.

Sluttrapport skal gi en kort og konsis analyse av prosjektet/programmet for hele avtaleperioden ifht. planlagte resultater slik disse er beskrevet i avtalen. Rapporteringen skal skje på overordnet og/eller aggregert nivå.

Merk at for sivilsamfunnsstøtten benyttes Veiledning for sluttrapportering - Sivilsamfunnsstøtten - både for det nest siste året (resultatrapport) og siste år av støtteperioden. Rapporteringen for nest siste år, som inkluderer resultatene fra de 3-4 første årene av støtteperioden, vil blant annet benyttes i Norads vurdering av en eventuell ny søknad om tilskudd. Rapporten etter siste år omfatter resultatene for hele støtteperioden og er en oppdatering av resultatrapporten året før.

Følgende skal legges ved sluttrapporten:

  1. Oppdatert resultatinformasjon (resultatrammeverk eller tilsvarende opplegg for resultatstyring)
  2. Økonomirapport med revidert prosjektregnskap
  3. Revisjonsberetning og eventuelt management letter
  4. Eventuelle evalueringer eller andre gjennomganger av prosjektet (hvis disse ikke er blitt delt med Norad tidligere)

Rapporteringen skal være ifht. siste godkjente søknad, resultatrammeverk (eller tilsvarende), budsjett, etc. 

Rapporten skal dateres og signeres av bemyndiget representant for tilskuddsmottaker som bekrefter at opplysningene gitt i rapporten er korrekte.

Listen nedenfor er ingen mal men kun ment som en veiledning om hvilke tema vi forventer dekket i rapporten.

1. Generelt

1.1 Navn på tilskuddsmottaker:

1.2 Norads avtalenummer:   

1.3 Norads avtaletittel:

1.4 Samlet tilskudd for avtalen:

1.5 Avtalens støtteperiode (dd.mm.åå-dd.mm.åå):

1.6 Rapporten gjelder følgende periode (dd.mm.åå-dd.mm.åå):

1.7 Implementeringsland:

2. Resultater og læring

2.1 Oppsummering

Redegjør for resultatene oppnådd gjennom hele avtaleperioden ifht. hvordan disse er beskrevet i avtalen. Analyser prosjektets bidrag til endring på outcome-nivå. Sannsynliggjør bidrag til effekter på impact-nivå. Se artikkel 4 i avtalens del 2 (generelle vilkår).

2.2 Vesentlige avvik fra siste godkjente søknad og/eller plan

I hvilken grad er prosjektet gjennomført som planlagt? Reflekter rundt avvik og erfaringer. Se artikkel 2 i avtalens del 2 (generelle vilkår).

2.3 Risiko

Gi en kort oppdatering om overordnet risikostyring forbundet med gjennomføringen av prosjektet, inkludert hvordan risiko har blitt identifisert, forebygget og håndtert.

Risiko for negative effekter på de tverrgående hensyn (menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling, klima og miljø, og antikorrupsjon) skal alltid redegjøres for. Se artikkel 2 i avtalens del 2 (generelle vilkår).

2.4 Kostnadseffektivitet

Gi en kort vurdering av prosjektets kostnadseffektivitet, av hvordan de oppnådde resultatene står i forhold til kostnadene for å gjennomføre prosjektet. Illustrer ved eksempler. Se artikkel 4 i avtalens del 2 (generelle vilkår).

2.5 Bærekraft

Gjør en vurdering av bærekraften av resultatene prosjektet har oppnådd (vil disse kunne opprettholdes, eventuelt styrkes senere?). Se artikkel 4 i avtalens del 2 (generelle vilkår).

2.6 Læring

Beskriv de viktigste lærdommene fra prosjektet. Se artikkel 4 i avtalens del 2 (generelle vilkår).

3. Evaluering/gjennomgang

3.1 Evalueringer og gjennomganger

Har det vært gjennomført evalueringer eller gjennomganger av prosjektet som ikke tidligere er oversendt Norad? Hvis ja, beskriv hovedfunnene kort og legg ved rapporten(e) hvis ikke annet er avtalt.

4. Økonomirapport og revisjon

4.1 Vesentlige avvik fra siste godkjente budsjett

Kommenter og begrunn vesentlige avvik (positive og negative) mellom faktiske kostnader (regnskap) og siste godkjente budsjett. Se artikkel 3 i avtalens del 2 (generelle vilkår).

Kommenter eventuelle forbehold i revisors beretning.

5. Andre rapporteringskrav

Kontroller avtalen for eventuelt andre rapporteringskrav. Redegjør i tråd med avtalen. Legg gjerne inn under-overskrifter ved behov.

5.1 Måloppnåelse sivilsamfunnsstøtten

De overordnede kriteriene for måloppnåelse for sivilsamfunnsstøtten er:

  • Hvor mange og hvilke lokale sivilsamfunnsaktører i hvor mange land nås?
  • Hvor mange av de lokale sivilsamfunnsaktørene som nås har styrket sin kapasitet og evne til å utøve sin rolle som sivilsamfunnsaktør?

Fordelt etter landtilhørighet, oppgi antallet lokale sivilsamfunnsaktører som er nådd gjennom samarbeidet så langt i avtalens støtteperiode. Angi hvor mange av disse aktørene som er styrket.[1] Legg til rader for land etter behov. Formatet er valgfritt så lenge kategoriseringen tydelig fremgår.

 

Land

Antall nådd

Antall styrket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiker hvilken type(r) lokal sivilsamfunnsaktør dette er. 

1) Lokal sivilsamfunnsaktør: ses her som en etablert og registrert aktør i implementeringsland som tilskuddsmottaker har underavtale/MoU med, som NGOer, CSOer, uavhengige medier, religiøse samfunn, fagforeninger og idrettsorganisasjoner m.m. (og lokale landkontor dersom er egen juridisk enhet med selvstendig styre).

 

 

Publisert 28.02.2023
Sist oppdatert 28.02.2023