Styrke sivilt samfunn

Det sivile samfunn er en viktig kanal for norsk bistand. Norads samarbeid med frivillige organisasjoner skal styrke det sivile samfunn i sør, som drivkraft og endringsagent for å nå nasjonale og internasjonale utviklingsmål.

Frivillige organisasjoner har unik kompetanse og kunnskap om forhold i utviklingsland. Organisasjonene har ulik ekspertise og virkefelt, og kan derfor utfylle hverandre i å bidra til at regjeringens mål for norsk innsats på prioriterte felt som utdanning, helse, demokratibygging og næringsutvikling gjennomføres.

Analyser av og forståelse for politikk, kultur og samfunn i det enkelte land er en forutsetning for å oppnå resultater og samfunnsmessige endringer. Også forståelse for bistandens rolle, mangfoldet av givere og aktører og erfaring med hva som virker og ikke virker, er vesentlig. Organisasjonene skal velge sine samarbeidspartnere og planlegge sine innsatsområder ut fra slike analyser.

De norske organisasjonene har et særlig ansvar for å styrke kompetanse og kapasitet hos sine partnere, slik at de kan opptre i samsvar med demokratiske prinsipper på vegne av fattige og marginaliserte grupper. Kapasitetsstyrking skal føre til varige resultater, og bidra til levedyktige, sterke og selvstendige partnere.

Støtten til sivilt samfunn går til et bredt spekter av tiltak, men skal konsentreres til land og tematiske områder hvor innsatsen kan gi best resultater.

Hva er merverdi?

Med merverdi menes at samarbeidet mellom norsk organisasjon og partnerorganisasjonen i utviklingslandet skal være et reelt partnerskap og samarbeid, og ikke kun overføring av penger.

Den norske partnerorganisasjonen må selv dokumentere sin merverdi i partnerskapet, og vise at innsatsen drives på en kostnadseffektiv og god måte. Norad ønsker også at organisasjonene i sivilt samfunn i sør skal bli mer førende i slike partnerskap. 

Norad ønsker å ha et samarbeid med frivillige aktører som har demonstrert kapasitet til å oppnå resultater i kampen mot fattigdom, demokratisering og utvikling - eller som gjennom nyskapende arbeid har dokumentert sitt potensial for å få til endring.

Dette skal skje gjennom:

Prinsipper for støtte til sivilt samfunn

Norad har utarbeidet noen prinsipper for støtte til sivilt samfunn.

Styrke lokale partnere

Prinsippene legger stor vekt på innsats for å styrke lokale samarbeidspartneres organisasjoner i utviklingslandene for å sikre tiltakenes bærekraft og bidra til å fremme utviklingen av det sivile samfunn.

Fremme forståelse og respekt

Norad legger også vekt på at organisasjoner som inngår i ulike typer utviklingssamarbeid i sør, er opptatt av å fremme forståelse og respekt for forhold i utviklingslandene og for nord/sør-spørsmål i Norge.

Nye prinsipper utarbeides

November 2017: Avdeling for sivilt samfunn oppdaterer Norads prinsipper for støtte til sivilt samfunn.

De nye prinsippene skal bygge på de nåværende fra 2009, med fokus på sivilsamfunnets rolle for demokrati, menneskerettigheter og fattigdomsreduksjon. De skal reflektere bærekraftsmålene og prinsippet om at ingen skal utelates. De skal også ta inn over seg sivilsamfunnets begrensede handlingsrom og behovet for en maktforskyvning fra nord til sør.

Arbeidet med prinsippene kom i gang i mars 2017. En arbeidsgruppe i Norad har laget et utkast som i begynnelsen av november ble lagt ut på åpen høring med frist for eksterne høringsinnspill den 5. januar 2018. Den skriftlige høringa inngår i en større høringsprosess med diskusjonsfora og fokusgrupper, både i Norge og internasjonalt. Et åpent hørings- og debattmøte for våre norske tilskuddsmottakere ble avholdt i Norad den 21. november 2017.

Vi ønsker innspill fra sivilsamfunns­organisasjoner og andre som kan bidra til at prinsippene blir relevante og nyttige i arbeidet for økt demokratisering og realisering av menneskerettigheter. De nye prinsippene skal lanseres i mars 2018.

Publisert 17.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015