Opplæring ved universitetssentret for simulering av medisinsk trening (CUSIM) i Chisinau i 2023.
Opplæring ved universitetssentret for simulering av medisinsk trening (CUSIM) i Chisinau i 2023.
Foto: ICRC

Moldova: Støtte til moldovske myndigheter for å levere livreddende assistanse

Samarbeid mellom spesialiserte organisasjoner og myndighetene kan bidra til utvikling av tjenestetilbudet og økt kompetanse. Samarbeid og innovasjon er spesielt viktig i krisesituasjoner, hvor det er viktig å samle all kunnskap og sette den i arbeid så raskt som mulig.

Kontantstøtte gjennom det nasjonale systemet

Krigen i Ukraina har påvirket sårbare moldovere, som har sett prisene for energi og mat øke drastisk. For å svare på disse behovene, har Verdens Matvareprogram (WFP) sammen med det moldovske Arbeids- og sosialdepartementet og andre FN-organisasjoner, støttet 150 000 sårbare moldovere med kontantoverføringer. Takket være samarbeidet mellom FN og myndighetene, har støtten slike sårbare familier mottar, økt. Gjennom samarbeidet med det moldovske postvesenet, en instans som er tilgjengelig i hele landet og har stor tillit blant befolkingen, har programmet nådd ut til de mest sårbare.

Familiene som har mottatt støtte brukte hjelpen til å kjøpe mat, betale regninger og til sårt tiltrengte helsetjenester. Målet med støtten er å bygge sosialt samhold ved å sørge for at alle mennesker som er berørt av konfliktens virkninger, både flyktninger og sårbare vertssamfunn, får støtte til å møte akutte behov.

Forberedelser for effektiv katastrofehåndtering

Å reagere raskt i plutselige krisesituasjoner er avgjørende for en effektiv katastrofehåndtering. For å forberede seg på ulike scenarier har det nasjonale folkehelseinstituttet (ANSP), med deltakelse fra flere partnere, organisert en omfattende simulering med øvelser for hvordan myndighetene best kan redusere konsekvensene av jordskjelv, katastrofale oversvømmelser, jordskred, produksjonsskader og dyreepidemier. Gjennom opplæringen utvikles ferdigheter i håndtering av uforutsette situasjoner. I tillegg støtter det planleggingen for og evt. gjennomføringen av nødsituasjoner.

I scenariet øvde deltakerne på å håndtere en lekkasje av farlige stoffer som følge av en naturkatastrofe ved hjelp av et mobilt kjemikalieavdekkingslaboratorium som var gitt i gave fra Norge og WHO Moldova. Det mobile laboratoriet gjør det mulig for spesialister å lokalisere lekkasjer raskt, og dermed begrense spredningen av giftige stoffer. Videre kan svært giftige stoffer avdekkes, luft-, jord- og kjemikalieprøver fra det forurensede området tas, risikoen vurderes og overvåkes, graden av forurensning fastslås og beskyttelsestiltak for innsatsteamene utvikles. Laboratoriet kan også bidra med anbefalinger for saneringsarbeid.

Styrking av kapasiteten til leverandører av akutthelsetjenester

Sammen med myndighetene i Moldova støtter Røde Kors-bevegelsen akutthelsetjenestene utenfor sykehus og bidrar til bedre behandling, inkludert i regionen Transnistria. Programmet bidrar til videreopplæring av helsepersonell i ambulansetjenesten og akuttpersonell, donasjoner av treningsutstyr og støtte til utbedring av infrastruktur. Samarbeidet med myndighetene og andre relevante aktører er avgjørende for å sikre resultater fra gjennomførte treningsprogram.

Programstøtte sammen med moldovske myndigheter

Det hadde vært utfordrende for moldovske myndigheter å dekke grunnleggende humanitære behov for flyktningene som har kommet til landet siden starten av den russiske fullskalainvasjonen av Ukraina, uten ekstern støtte.

«De fleste land ville trengt internasjonal støtte og eksterne bidrag for å kunne sørge for beskyttelse og verdige boforhold, samt kunne dekke andre grunnleggende behov for mennesker på flukt,», sier Giaglis. Han har jobbet som EU-programekspert, utsendt av NORCAP.

Giaglis arbeidet sammen med innenriksdepartementet i Moldova, for å avdekke mangler i den nasjonale lovgivningen innenfor migrasjon- og asylfeltet. Han bidro også til å sikre at landet følger internasjonale standarder.

«Måten departementet og andre myndigheter har tilpasset seg internasjonale standarder og dekket hull i lovgivningen er noe å være stolt over,» sier Giaglis.

NORCAPs støtte til lokale og nasjonale myndigheter bidrar til at veien fra myndighetene til flyktningene blir kortere og man får en mer effektiv og inkluderende måte å finne varige løsninger på, for dem som trenger det.

Resultathistoriene på nettsiden til Nansen-programmet for Ukraina er basert på tekster produsert og delt av programmets sivile og humanitære partnerorganisasjoner. Historiene løfter fram et øyeblikksbilde for å vise fram forskjellen den norske støtten utgjør.

Publisert 03.05.2024
Sist oppdatert 03.05.2024