Ukrainsk gutt med ryggen til
Foto: Adobe Stock

Våre partnere

På denne siden finner du en liste over alle partnere i den sivile delen av Nansen-programmet for Ukraina. Disse er i all hovedsak etablerte og internasjonalt anerkjente organisasjoner med dokumentert leveringsevne, god kapasitet og solide kontrollsystemer.

Internasjonale finansinstitusjoner

FN-organisasjoner

Norske ikke-statlige organisasjoner

Norsk offentlig sektor

Andre multilaterale organisasjoner

Andre ikke-statlige organisasjoner

Andre partnere (ikke forvaltet av Norad)

 

Internasjonale finansinstitusjoner

Den europeiske utviklingsbanken (EBRD)
EBRD ble etablert etter den kalde krigens slutt i 1991 for å bidra til utvikling av privat sektor og entreprenørskap i 38 land. Hovedvekten av investeringene er i Øst-Europa. Banken eies av 72 land, i tillegg til EU-kommisjonen og Den europeiske investeringsbanken (EIB). Norges eierandel i EBRD er 1,25 prosent. I oktober 2023 hadde EBRD siden fullskalainvasjonen investert mer enn 3 milliarder euro i Ukraina. Norsk støtte via EBRD har gått til å støtte Ukraina og Moldova med gasskjøp for å sikre energisikkerheten i landene, samt støtte Ukrainas opprettholdelse av energiinfrastruktur og bidra til initiativ for maritim krigsforsikring. I sum bidrar dette til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner og sivil infrastruktur.

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Verdensbanken
Verdensbanken er en internasjonal låneinstitusjon som gir lån og teknisk bistand for å bekjempe fattigdom og fremme økonomisk vekst. Den ble etablert i 1944 og har hovedkontor i Washington, D.C. Verdensbanken har 189 medlemsland.

Verdensbanken består av fem internasjonale organisasjoner: 

  • Den internasjonale banken for gjenoppbygging og utvikling (IBRD)
  • Det internasjonale utviklingsfondet (IDA)
  • Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC)
  • Det multilaterale garanti-instituttet (MIGA)
  • Det internasjonale senteret for løsning av investeringstvister (ICSID)

Verdensbanken er den viktigste kanalen for sivil bistand til Ukraina. Banken har mobilisert over 40 milliarder dollar i støtte til Ukraina, medregnet giverbidrag, til drift av den ukrainske staten, tjenesteleveranser og reparasjon av kritisk infrastruktur. I Moldova muliggjør norsk støtte via Verdensbanken nødvendige investeringer og bidrar til styrking av offentlige institusjoner på veien mot europeisk integrasjon.

World Bank Group - International Development, Poverty, & Sustainability

 

FN-organisasjoner

FAO – FNs organisasjon for ernæring og landbruk
FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) er en særorganisasjon under FN. Organisasjonen leder det internasjonale arbeidet for å bekjempe sult. FAO har 195 medlemmer – 194 land og den Europeiske Union – og arbeider i over 130 land verden over. I Ukraina gjennomfører FAO akutte landbrukstiltak som bidrar til matsikkerhet, blant annet distribusjon av såfrø og rydding av jordbruksareal for landminer slik at bøndene kan gjenoppta produksjonen.

Home | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org)

IOM – Den internasjonale organisasjonen for migrasjon
Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), er en del av FN-systemet og ble etablert i 1951. IOM har arbeidet i Ukraina siden 1996 og var til stede i alle nabolandene som tok imot flyktninger allerede før krigen brøt ut. IOM bidrar med både humanitær støtte og varige gjenoppbyggingstiltak. De viktigste norskstøttede tiltakene i Ukraina omfatter helse, beskyttelse, husly og vann, samt sanitær og hygiene. I Moldova omfatter tiltakene psykososial støtte, helse, beskyttelse og sosioøkonomisk inkludering, samt informasjonssentre og oppsøkende team. IOM samarbeider med et bredt spekter av partnere, hvorav de fleste er lokalt baserte organisasjoner.

International Organization for Migration | IOM, UN Migration

OCHA – FNs kontor for koordinering av humanitær innsats
FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) støtter humanitære organisasjoner slik at de kan respondere effektivt på behovene til mennesker i krisesituasjoner. OCHA varsler og informerer humanitære organisasjoner, analyserer behov, driver tjenester og verktøy for det humanitære systemet, taler de mest sårbares sak og mobiliserer internasjonal nødhjelp. OCHA koordinerer den humanitære responsplanen for Ukraina. Siden fullskalainvasjonen har OCHAs flergiverfond – FNs nødhjelpsfond (CERF) og det humanitære landfondet i Ukraina (UHF) – tildelt midler til lokale og internasjonale humanitære organisasjoner som gir livreddende mat, vann, husly, medisinsk støtte og beskyttelse.

OCHA (unocha.org)

OHCHR – FNs høykommissær for menneskerettigheter
FNs høykommissær for menneskerettigheter ble opprettet i 1993. FNs observatørkorps for menneskerettigheter i Ukraina (UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine) ble utplassert i 2014 og har siden 2022 arbeidet med å dokumentere brudd på internasjonale menneskerettigheter og internasjonal humanitær rett begått av alle parter i konflikten. Norge støtter observatørkorpsets arbeid for å sikre overholdelse av menneskerettighetene gjennom Nansen-programmet for Ukraina.

UN Human Rights Office (ohchr.org)

UN Action Against Sexual Violence in Conflict (finansiert via fond forvaltet av FNs Multi-Partner Trust Fund Office MPTFO)
UN Action Against Sexual Violence in Conflict (UN Action) er et nettverk av 25 FN-organisasjoner som arbeider for å styrke enkeltlands koordinering og innsats for å forebygge konfliktrelatert seksuell vold og møte behovene til overlevende. UN Action finansieres av frivillige bidrag til flergiverfondet Conflict-Related Sexual Violence Multi-Partner Trust Fund. Som del av Nansen-programmet støtter Norge det flerårige prosjektet «Strengthening national and community-based conflict-related sexual violence prevention and response mechanisms in Ukraine through a survivor-centred multisectoral approach», som implementeres av seks FN-organisasjoner og lokale partnere.

UN Action against Sexual Violence in Conflict – United Nations Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict

UNDP – FNs utviklingsprogram
FNs utviklingsprogram, UNDP, ble etablert i 1966 og har vært til stede i Ukraina i nesten 30 år. UNDP støtter Ukrainas befolkning og myndigheter med å komme seg på fote igjen og gjenoppbygge landet, og sørger for at umiddelbare behov knyttes til langsiktige mål. UNDP prioriterer tilnærminger som er inkluderende, rettferdige og grønne. UNDP fokuserer på fem hovedområder: 1) myndighetenes kapasitet for å respondere på og håndtere kriser, 2) opprettholdelse av offentlige tjenester, 3) humanitært arbeid for å legge til rette for retur og gjenoppbygging, 4) inntekter, levebrød og respons fra privat sektor og 5) sivilsamfunnet og opprettholdelse av den sosiale strukturen. Norge støtter også UNDPs koordineringsansvar innen minerydding i Ukraina.

United Nations Development Programme (undp.org)

UNFPA – FNs befolkningsfond
FNs befolkningsfond UNFPA ble etablert i 1969 og arbeider for å sikre seksuelle og reproduktive rettigheter og valgmuligheter for alle, særlig kvinner og unge. UNFPA samarbeider med partnere i Ukraina for å imøtekomme helse- og beskyttelsesbehov og sikre livreddende tjenester og utstyr innen seksuell og reproduktiv helse samt tjenester for å forebygge, redusere og håndtere kjønnsbasert vold, inkludert konfliktrelatert seksuell vold. UNFPA leder koordineringen innen kjønnsbasert vold og seksuell og reproduktiv helse i den humanitære responsen i Ukraina, både på nasjonalt og lokalt nivå. UNFPA har også respons i Moldova innenfor samme hovedområder.

United Nations Population Fund (unfpa.org)

UNHCR – FNs høykommissær for flyktninger
FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ble grunnlagt i 1950 og beskytter flyktninger, mennesker på flukt og statsløse. UNHCR arbeider i 135 land og gir livreddende hjelp, inkludert husly, mat, vann og medisinsk behandling, samt samarbeider med landene om flyktning- og asyllovgivning og -politikk. UNHCR har vært til stede i Ukraina siden 1994 og Moldova siden 1997, og leder koordineringen av den humanitære innsatsen innen beskyttelse, husly og ulike nødvendige forbruksvarer (f.eks. hygieneartikler, tepper og klær). tillegg koordinerer UNHCR flyktningeresponsen Ukrainas naboland, inkludert Moldova, der organisasjonen særlig leverer kontantbasert bistand og beskyttelse.

UNHCR, the UN Refugee Agency | UNHCR

UNICEF – FNs barnefond
FNs barnefond UNICEF ble etablert i 1946 og bistår land med å ivareta alle barns rettigheter. I Ukraina samarbeider UNICEF med myndighetene og andre organisasjoner for å sikre kritisk humanitær bistand. 90 prosent av organisasjonens humanitære innsats er konsentrert i øst og sør, der de gir livreddende hjelp til barn og familier. Dette omfatter forsyninger gjennom humanitære konvoier og levering av tjenester innen helse, ernæring, vann og sanitær, beskyttelse av barn, utdanning og kontantbistand gjennom samarbeidspartnere. I Moldova samarbeider UNICEF med statlige institusjoner, lokale myndigheter og frivillige organisasjoner for å utvide tjenestene innen beskyttelse, utdanning, helse og ernæring samt vann og sanitær.

UNICEF

UN Women
UN Women er en FN-enhet som arbeider for likestilling og styrking av kvinners stilling i samfunnet. UN Women har arbeidet i Ukraina siden 2015 og fokuserer i dag på tre tematiske områder: kvinner, fred og sikkerhet; kjønnsbasert vold; samt å sikre et kjønnsresponsivt styresett. Det sistnevnte omfatter å sikre at likestilling vektes i både gjenoppbyggingen, i den europeiske integrasjonsprosessen og den humanitære bistanden. Den norske støtten til Ukraina via UN Women går hovedsakelig til arbeidet innen kvinner, fred og sikkerhet og omfatter kapasitetsbygging av både kvinneorganisasjoner og myndigheter.

Welcome | UN Women – Headquarters

WFP – Verdens matvareprogram
FN-programmet Verdens matvareprogram (WFP) ble grunnlagt i 1961 og er verdens største humanitære organisasjon med tilstedeværelse i mer enn 120 land og territorier. Siden WFP gjenopptok sine aktiviteter Ukraina i mars 2022 på forespørsel fra den ukrainske regjeringen, har organisasjonen brukt en blanding av mat- og kontantbasert bistand i sin respons. WFP samarbeider også med andre aktører (bl.a. FAO) for å rydde små jordbruksarealer for miner og eksplosive krigsetterlatenskaper. WFP har også vært til stede i Moldova siden mars 2022, der de arbeider for å levere livreddende hjelp til flyktninger og sårbar moldovsk lokalbefolkning som huser flyktninger.

UN World Food Programme (WFP)

WHO – Verdens helseorganisasjon
Verdens helseorganisasjon (WHO) er en tilknyttet FN. I Ukraina leder WHO koordinering av helseresponsen. De samarbeider med det ukrainske helsedepartementet og mer enn 190 partnere i en felles helserespons overfor sårbare grupper. I tillegg til effektiv koordinering, har WHOs innsats i Ukraina som mål å styrke akutte helsetjenester, øke tilgangen til grunnleggende helsetjenester, og støtte helsesystemets motstandsdyktighet og beredskap. Traumebehandling og mental helse inngår i arbeidet. Videre overvåker WHO helsesituasjonen og bidrar med kapasitetsstyrking. Norsk støtte via WHO går også til å forbedre helsetilbudet for ukrainske flyktninger i Moldova.

World Health Organization (WHO)

 

Norske ikke-statlige organisasjoner

Caritas Norge
Caritas Norge er en del av den internasjonale Caritas-konføderasjonen, verdens nest største humanitære nettverk. Caritas Norge har vært aktiv i Ukraina siden 2022 med respons i Kherson, Zaporizjzja, Kramatorsk og Kharkiv, samt i Moldova og Polen for. I Ukraina-responsen støttes sårbare individer, kvinner og barn, flyktninger, internt fordrevne og veteraner gjennom matdistribusjon, vann og sanitær, klær og brensel, psykososial hjelp, skole/SFO, vanninfrastruktur, støtte til lokalt jordbruk samt gjennom mottakssentre og mobile team. Caritas Norge implementerer prosjektene sammen med partnerne Caritas Ukraina, Caritas Spes, Caritas Moldova og Caritas Polen.

Hva gjør vi når krisen rammer - Caritas


Det Europeiske Wergelandsenteret
Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) er et kompetansesenter for utdanning for interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap etablert av Europarådet og den norske regjeringen i 2008. EWC har arbeidet i Ukraina siden 2012 med fokus på demokratiske utdanningsreformer, desentralisering og politikkutvikling innen skole- og førskoleutdanning, kapasitetsbygging av utdanningsinstitusjoner, monitorering og forskning, samt ungdomsmedvirkning i de nylig frigjorte områdene. I tillegg til det ukrainske utdannings- og vitenskapsdepartementet samarbeider EWC også med flere statlige etater, lærerutdanningsinstitusjoner, universiteter og implementeringspartnere som Centre for Educational Initiatives, All-Ukrainian Step by Step Foundation og savED.

Det Europeiske Wergelandsenteret - wergelandsenteret.no

Flyktninghjelpen
Flyktninghjelpen er en uavhengig humanitær organisasjon som hjelper mennesker på flukt. Flyktninghjelpen har vært til stede i Ukraina siden 2014. Etter fullskalainvasjonen i 2022 oppskalerte organisasjonen og har nå operasjoner over hele Ukraina, samt i nabolandene Moldova og Polen. Flyktninghjelpen arbeider med nødhjelp og tidlig gjenoppbygging, og spesialiserer seg på kontantstøtte, beskyttelse, husly, utdanning, juridisk bistand og livsgrunnlag for å nå internt fordrevne, flyktninger, returnerte og andre som er rammet av konflikten i Ukraina. Partnerskap med lokale aktører er viktig for responsen, inkludert koordinering med FN og myndigheter.

Flyktninghjelpen

Kirkens Nødhjelp
Kirkens Nødhjelp er en trosbasert frivillig organisasjon som jobber på tvers av de humanitære, utviklings- og fredspilarene. Kirkens Nødhjelp har respondert på krisen i Ukraina siden februar 2022, sammen med partnere DanChurchAid og HEKS-EPER. Innsatsen fokuserer på programmer innenfor arbeidet mot kjønnsbasert vold, mental helse og psykososial støtte, vann, kontantstøtte og tiltak for å minske sårbarhet under vinteren. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med ti nasjonale partnere i vanskelig tilgjengelige områder i Ukraina samt i Moldova.

https://www.kirkensnodhjelp.no

NORCAP
NORCAP er en del av Flyktninghjelpen og tilbyr ekspertise innen humanitær bistand, utvikling og fredsbygging for å møte behovene til mennesker som er rammet av kriser. NORCAPs eksperter har vært til stede i Ukraina og Moldova siden februar 2022 og samarbeider med FN-organisasjoner, nasjonale myndigheter og lokale organisasjoner om kontantbistand, gjenoppbygging og infrastruktur samt konfliktløsning. NORCAP bistår også med ekspertise i sektorer med kritisk ressursmangel i den nåværende krisen, inkludert innen beskyttelse av barn, bekjempelse av menneskehandel, husly og utdanning.

NORCAP | NRC

Norges Røde Kors
Norges Røde Kors jobber i land som er rammet av krig, konflikt og klimarelaterte katastrofer. Arbeidet skjer hovedsakelig i samarbeid med lokale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger som er på bakken før, under og etter kriser rammer. Organisasjonen styrker lokal innsats, i tillegg til å verne om upartisk, humanitær hjelp. Den viktigste partneren i Ukraina er ukrainsk Røde Kors, med 10 000 frivillige og ansatte i 200 lokalforeninger. Norges Røde Kors støtter ukrainsk Røde Kors i å gi mennesker nødvendig helsehjelp, førstehjelpsopplæring og styrke beredskaps- og katastrofeteam sammen med myndighetene i åtte fylker.

Røde Kors startsiden - Røde Kors (rodekors.no)

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon og jobber i mer enn 35 land. Norsk Folkehjelp Ukraina ble etablert i mai 2022 og driver beredskapsopplæring, kartlegging og rydding av landminer og andre eksplosiver, og leverer minehunder i samarbeid med den statlige beredskapstjenesten i Ukraina. I tillegg leverer Norsk Folkehjelp et lokalt ledet program innen bekjempelse av seksualisert og kjønnsbasert vold i samarbeid med partnerorganisasjonene Women's Perspective, Forpost, Martin Club, Women's Consortium of Ukraine og See With Your Heart.

Norsk Folkehjelp | Folk forandrer verden

Norsk-ukrainsk handelskammer (NUCC)
Norsk-ukrainsk handelskammer ble etablert i 2008 og er en ideell organisasjon som fremmer økonomisk utvikling i Ukraina. Organisasjonen fokuserer på å styrke ukrainske bedrifters evne til å operere internasjonalt og især med norske partnere. Med rundt 160 medlemmer, hvorav 60 prosent er ukrainske, bidrar den Norsk-ukrainsk handelskammeren til å forbedre næringsklimaet i Ukraina gjennom nettverksbygging, rådgivning og informasjonsdeling.

The Norwegian-Ukrainian Chamber of Commerce (nucc.no)

Redd Barna Norge
Redd Barna Norge er en del av Save the Children International (Internasjonale Redd Barna), verdens eldste og ledende uavhengige organisasjon for barn. Internasjonale Redd Barna har vært til stede i Ukraina siden 2014 og arbeider i hele landet inkludert ved frontlinjen. Redd Barna arbeider med alle barn, uansett alder, med fokus på utdanning og beskyttelse. Dette inkluderer støtte til familier, digitale læringssentre og trygge skoler. Med norske midler støttes prosjekter av lokale partnere som Posmishka, DROPWD og Avalyst.

Redd Barna - Vi redder barn

 

Norsk offentlig sektor

Norsk Senter for Menneskerettigheter (SMR)
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) er et fler- og tverrfaglig senter ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Internasjonal avdeling ved SMR har lang erfaring med å fremme menneskerettighetene gjennom kompetansebygging, kunnskapsutvikling og dialog i sine samarbeidsland. SMR bidrar til at forskningsbasert menneskerettslig kunnskap blir brukt i praksis for å møte menneskerettighetsutfordringer. SMR har samarbeidet med ukrainsk påtalemyndighet, politietterforskere og det ukrainske menneskerettighetsombudet innen rettstat, rettssikkerhet og menneskerettigheter siden 2017. I Ukraina samarbeider SMR med NGO-en JustGroup.            

Norsk senter for menneskerettigheter (uio.no)

Statistisk Sentralbyrå (SSB)
Statistisk sentralbyrå (SSB) er et faglig uavhengig statlig organ, ansvarlig for å samle inn, produsere og publisere offisiell statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. De har i tillegg en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. SSB har hatt et institusjonssamarbeid med det ukrainske statistikkbyrået State Statistic Service of Ukraine siden 2017. Følgende felter er inkludert i samarbeidet: 1) datafangst, bearbeidelse, analyse og formidling av statistikk; 2) støtte til utvikling og forvaltning av offisiell statistikk på feltene demografi, sosial-, økonomisk-, miljø-, og multisektorstatistikk; 3) statistiske kvalitetssikringssystemer, utvikling av menneskelig og teknologisk kapasitet for statistikkproduksjon, samt investeringer i datainnovasjon.

Statistisk sentralbyrå (ssb.no)

 

 

Andre multilaterale organisasjoner

Europarådet
Europarådet er Europas ledende menneskerettighetsorganisasjon og består av 46 medlemsland, deriblant alle EU-landene samt Norge og Ukraina. Alle medlemslandene har undertegnet Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, en avtale som skal beskytte menneskerettighetene, demokratiet og rettsstaten. I tillegg til å utvikle og overvåke menneskerettighetsstandarder, gjennomfører Europarådet kapasitetsbyggingsprosjekter gjennom nasjonale handlingsplaner. Norge støtter handlingsplanene for Ukraina og Moldova, med sikte på å bidra til stabilitet, sikkerhet og velstand og oppfyllelse av kravene for EU-medlemskap.

The Council of Europe: guardian of Human Rights, Democracy and the Rule of Law for 700 million citizens

International Commission on Missing Persons (ICMP)
International Commission on Missing Persons er en mellomstatlig organisasjon som arbeider med myndigheter, sivilsamfunnsorganisasjoner, domstoler, og internasjonale organisasjoner knyttet til tematikk om savnede personer etter konflikter, menneskerettighetsbrudd, naturkatastrofer eller andre årsaker. Organisasjonen ble etablert i 1996 i Bosnia og Hercegovina og har i dag hovedsete i Haag. I Ukraina får sivilsamfunnsorganisasjoner som bistår pårørende av savnede personer støtte og ukrainske myndigheter får økt teknisk og faglig kompetanse. Videre vil kapasiteten ved organisasjonens DNA-laboratorium i Haag utvides for å kunne identifisere flere savnede fra den pågående krigen mot Ukraina.

ICMP International Commission on Missing Persons

Nordisk miljøfinansieringsselskap (Nefco)
Nordisk miljøfinansieringsselskap (Nefco) er en nordisk finansinstitusjon eid av Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island som ble grunnlagt i 1990. NEFCO gir lån, egenkapital og rådgivning til prosjekter som har en positiv innvirkning på miljøet og klimaet, og som bidrar til bærekraftig utvikling. I 2022 lanserte Nefco Green Recovery Programme for Ukraine som fokuserer på tiltak som hjelper kommuner med å utbedre og gjenoppbygge infrastruktur mer energieffektivt.

Nefco - financing the initial scale-up of Nordic green solutions

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) ble opprettet i 1961 og har 38 medlemsland, deriblant Norge. I 2023 lanserte OECD et fireårig landprogram sammen med Ukraina. Programmet støtter Ukrainas reformagenda og gjenoppbygging. I tillegg bidrar programmet til Ukrainas ambisjoner om medlemskap i OECD og EU. Prioriterte områder er blant annet skatt, anti-korrupsjon og miljø. Programmet bygger dessuten videre på tidligere samarbeid innen energi og landbruk, og bidrar til å styrke Ukrainas politikkutforming gjennom policy-gjennomganger og kapasitetsbygging.

Home page - OECD

 

Andre ikke-statlige organisasjoner

The Cash Learning Partnership (CaLP)
Cash Learning Partnership (CaLP) er et nettverk med over 90 medlemmer fra ulike sektorer som til sammen står for mesteparten av den humanitære kontantbaserte bistanden på verdensbasis. CaLP ble etablert i 2005 og driver veiledning og påvirkningsarbeid med sikte på å maksimere potensialet som humanitær kontantstøtte kan gi mennesker i krisesituasjoner. I Ukraina fremmer CaLP samarbeid og felles prinsipper, styrker evidensbasert politikk og handling, tilbyr ledelse innenfor nye tematikker og bygger opp ferdigheter og kunnskaper for å sikre bærekraftig humanitær kontantstøtte av god kvalitet.

Cash Response in Ukraine - The CALP Network

Geneva Call
Geneva Call er en nøytral, upartisk og uavhengig humanitær organisasjon som har arbeidet i Ukraina siden 2018. Geneva Call har som mål å beskytte sivile i væpnede konflikter ved å oppfordre alle parter i konflikten til å respektere internasjonal humanitærrett. Med norsk støtte arbeider Geneva Call for å forbedre kunnskap, holdninger og praksis knyttet til humanitærretten, med mål om å fremme etterlevelse blant lokale aktører i Ukraina og styrke politiske rammeverk.

Where we work | Geneva Call

HALO Trust
HALO Trust er den største humanitære mineryddingsorganisasjonen globalt og i Ukraina. HALO har arbeidet i Ukraina siden 2016 fra Kramatorsk for å drive minerydding i Donetsk og Luhansk. Siden februar 2022 har HALO flyttet til regionene Kyiv, Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Mykolaiv og Dnipro, og har ansatt over 1100 ukrainske kvinner og menn som rydder miner i sine egne lokalsamfunn. Med støtte fra Norge kommer HALOs arbeid både lokalsamfunn, internt fordrevne og de som har vendt tilbake til hjemmene sine til gode gjennom kartlegging, rydding, risikoopplæring, datainnsamling og innovasjon.

Clearing mines & Helping Countries Recover | The HALO Trust

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC)
Røde Kors-bevegelsen er verdens største humanitære nettverk. ICRC har et spesielt mandat i Genèvekonvensjonene til å gi beskyttelse og hjelp til mennesker som er ofre for væpnet konflikt. ICRC har vært til stede i Ukraina siden 2014. ICRC jobber i aktive konfliktområder nær kamphandlingene og langs frontlinjen i Ukraina. ICRC har også aktiviteter i naboland, inkludert Moldova. I tillegg til nødhjelp arbeider ICRC med oppsporing av savnede, formidling av meldinger fra krigsfanger til familier og har dialog med partene i konflikten om deres forpliktelser i henhold til internasjonal humanitær rett.

International Committee of the Red Cross (icrc.org)

Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC)
Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreninger (IFRC) er medlemsorganisasjonen av 191 Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger, inkludert Norges Røde Kors, og har en koordinerende rolle i humanitært arbeid globalt. IFRC har vært til stede i Ukraina siden 2013. IFRC jobber i Ukraina og med nasjonalforeningene i 17 andre europeiske land berørt av konflikten. Fokus for innsatsen er humanitær hjelp, styrking av nasjonalforeningen og humanitært diplomati. I naboland er hovedmålgruppen flyktninger og vertsfamilier. Den viktigste lokale samarbeidspartneren er ukrainsk Røde Kors og nasjonalforeningene i hvert land.

Homepage | IFRC

 

Andre partnere i den sivile delen av Nansen-programmet for Ukraina (ikke forvaltet av Norad)

 

 

Publisert 19.01.2024
Sist oppdatert 19.01.2024