Styresett og korrupsjon

Korrupsjon inntreffer der det er liten sjanse for å bli tatt samtidig som det er stor sjanse for å unndra økonomisk gevinst uten straff. Når korrupsjon blir rutine og ikke et unntak i en stat, har vi et korrupt styresett.

Der korrupsjon skjer rutinemessig og ikke unntaksmessig i et helt land må vi derfor fokusere på samfunnets kontroll-, overvåkings- og straffeinstitusjoner. Målet blir å styrke evnene til samfunnets statlige og ikke-statlige institusjoner til å kontrollere de enkelthandlinger som mennesker gjennomfører, for å forhindre korrupte handllinger. Det er å styrke et lands styresett.

Hva er styresett?

Med styresett mener vi her de tradisjoner og institusjoner som et samfunn tar i bruk for å administrere seg selv, slik som regjering, parlament og departementer. Ved å fokusere på styresett som en nøkkel til å løse korrupsjonsproblemet fokuserer vi derfor vidt. Vi fokuserer på et samfunns formelle og uformelle institusjoner, på politisk makt og utøvelse av denne. Vi fokuserer også på et samfunns tekniske kapasitet til å styre seg selv på et nasjonalt plan og i henhold til formelle prosesser og lover.

I tillegg til forståelsen av at korrupsjonen er et direkte hinder for politisk og økonomisk utvikling, har vi fått en økende erkjennelse av at ingen land er like. Derfor må alle forsøk på å utarbeide en strategi eller tiltak mot korrupsjon rette seg mot de problemene hvert enkelt land har. Det finnes ikke én enkelt oppskrift på anti-korrupsjonstiltak som kan brukes overalt.

Oppbygging av nettverk rundt arbeidet

Korrupsjon er et fenomen som gjør bistanden vanskeligere og dyrere. Vi må ta hensyn til at bistandsmidler kan misbrukes. Bistandsmidler må brukes til å skape en opinion mot korrupsjon gjennom kunnskap og informasjon. Institusjoner og legale systemer må bygges opp, slik at de kan kontrollere og begrense korrupsjonen. Anti-korrupsjon er nært knyttet til demokratibygging.

Tiltak som passer til landets systemer

For bistandsorganisasjonene er en helhetlig og samordnet tilnærming nødvendig. Separate innsatser uten tilknytning til hverandre fører ikke til reell bekjempelse av korrupsjon. Tiltak må bygge på eksisterende organisasjoner og systemer i landet, og bistandsorganisasjonenes innstats og press må være strategisk og koordinert.

Få med regjeringen på laget

På den ene siden vet vi at bistand må bygge på nasjonal innsats og mål, lokal politisk vilje til å bekjempe korrupsjonen og være en støtte til nasjonale tiltak for korrupsjonsbekjempelse.

På den andre siden vet vi også at korrupsjonen i noen av våre samarbeidsland strekker seg helt opp på regjeringsnivå, og at den reelle politiske viljen til å bekjempe korrupsjon kan være svært mangelfull. Korrupsjon er det motsatte av demokratisering og godt styresett.

Politisk korrupsjon og vanstyre

Politisk og økonomisk vanstyre og korrupsjon, særlig i Afrika, har vært behandlet i mye akademisk forskning i 1990-årene. Denne forskningen har vært knyttet til begreper som klientellisme, nepotisme, ny-patrimonialisme og kleptokrati. Forskjellige forskere har brukt ulike begreper og har hatt en noe ulik tilnærming.

Allikevel har de fleste studier påvist det vanstyret som følges av mektige lederes utnytting av en svak byråkratisk forvaltning, svake kontrollinstitusjoner, svak justissektor og et manglende eller svakt demokrati.

Familie og venner får makt og penger

Landets institusjoner kan derfor utnyttes til å fordele goder til utvalgte deler av befolkningen. Dette baseres på uformelle maktstrukturer som familierelasjoner, vennskap, tilhørighet avhengig av geografi, stamme eller etnisitet og politisk lojalitet. De uformelle maktstrukturene og egennytten slår med andre ord igjennom og gjør den langsiktige oppbyggingen av institusjoner er svært vanskelig.

Publisert 21.10.2011
Sist oppdatert 16.02.2015