Korrupsjonsbekjempelse

Om verdens fattige land fikk beholde alle midler som forsvinner i korrupsjon og underslag, ville utviklingssituasjonen i verden vært veldig annerledes.

Korrupsjon og maktmisbruk forhindrer effektiv bruk av nasjonale ressurser, hemmer økonomisk vekst og bidrar til en urettferdig ressursfordeling i samfunnet. Utbredt korrupsjon er også en indikator på dårlig styresett og en barriere for et lands demokratiske utvikling. 

Hva er korrupsjon?

Korrupsjon defineres ofte som misbruk av offentlig makt til egen fordel. Det gjelder enhver transaksjon mellom offentlige og private aktører der offentlige goder ulovlig omgjøres til private fordeler. Da FN-konvensjonen mot korrupsjon (United Nations Convention on Corruption) ble godkjent i 2005 fikk verden et felles rammeverk for bekjempelse av korrupsjon. Det hjelper oss både til å gå i dialog og samarbeide med andre land på et tema som vanligvis oppfattes som vanskelig å diskutere. 

Hva gjør korrupsjonen med samfunnet og befolkningen?

Korrupsjon undergraver folks tillit til demokratiske prosesser og politiske systemer. Den fører til at store ressurser ikke går til utvikling og redusert fattigdom.

Investeringer blir dyrere og bedrifter får dårligere konkurranseforhold. Mennesker som allerede er fattige og i en sårbar situasjon får det enda vanskeligere. Stabiliteten i demokratiske institusjoner trues.

Mens storskalakorrupsjon har store samfunnsmessige konsekvenser, har småskalakorrupsjon store konsekvenser for enkeltindivider.

Hvilke utfordringer står vi overfor?

Korrupsjonen er grenseoverskridende og kreftene bak kriminell virksomhet er sterke. Korrupsjonens særtrekk er at den er hemmelig med de utfordringer det har i forhold til å følge utviklingen, trender og endringer.

Et stort og debattert spørsmål er hvordan utviklingssamarbeidet påvirker korrupsjonen, ikke minst i stater som er sårbare og/eller i konflikt. En annen utfordring er å finne gode måter å måle korrupsjon på og resultatene av de innsatsene vi støtter.

Globaliseringen av verden generelt og finanssektoren spesielt, etableringen av skatteparadiser og de parallelle hensyn stater har blant annet i forhold til disse, gjør at løsningen på korrupsjon ofte finnes både i utviklede land så vel som i utviklingsland.