Internasjonal bistand stabil

Den internasjonale bistanden holdt seg på et høyt nivå i 2014, til tross for økonomiske utfordringer i mange av de sentrale giverlandene.

Foreløpige tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) viser at den totale bistanden fra medlemslandene i OECDs utviklingskomité (DAC) var på 135,2 milliarder dollar i 2014. Det tilsvarer rundt 850 milliarder norske kroner.

Justert for prisvekst og valutakursendring var det en nedgang på 0,5 prosent sammenlignet med 2013. Bistanden har de siste årene ligget på historisk høye nivåer, og total bistand fra DAC-medlemslandene kan vise til en reell vekst på 66 prosent siden 2000.

OECDs generalsekretær Angel Gurría har uttalt at han er fornøyd med at giverlandene har opprettholdt et høyt nivå på bistanden på tross av at flere av donorlandene fremdeles sliter med en av de verste økonomiske krisene i vår levetid.

Ifølge generalsekretæren vil utfordringen fremover være å finne måter å kanalisere mer av bistanden til de landene som trenger det mest, og sikre at vi får så mye som mulig ut av hver bistandsdollar.

Norge blant verdens største bistandsaktører

I 2014 ga Norge 0.99 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI) i bistand. FN anbefaler at giverland gir 0,7 prosent av egen BNI til bistand. I 2014 overholdt kun fem medlemsland overholdt denne anbefalingen, deriblant Norge.

Sverige og Luxembourg ga henholdsvis 1,10 prosent og 1,07 prosent, mens Danmark ga 0,85 prosent og Storbritannia 0,71 prosent. Totalt var DAC-landenes bistand på 0,29 prosent av landenes totale BNI, langt under FNs anbefaling om 0,7 prosent.

USA ga mest

I absolutte tall var Norge den åttende største giveren blant DAC-medlemmene. Norsk bistand var om lag fem milliarder dollar i 2014, noe som tilsvarte 3,7 prosent av medlemmenes totale bistand.

USA ga klart mest med 32,7 milliarder dollar. Det tilsvarer 24 prosent av den totale DAC-bistanden. Sverige var størst blant de nordiske landene, og ligger på 6. plass totalt. Landet ga 6,2 milliarder dollar, som tilsvarer 4,6 prosent av den totale DAC-bistanden.

Mindre til de fattigste landene

Selv om bistanden var stabil i 2014, fortsetter andelen til de minst utviklede landene (MUL) å falle, ifølge OECD.

Bilateral bistand til denne gruppen falt med 16 prosent fra 2013 til 2014. Fallet kan i stor grad tilskrives ekstraordinær slettelse av Myanmars gjeld i 2013, men selv uten gjeldsslette var det en reell nedgang på 8 prosent i bistand til MUL.

 

Publisert 14.04.2015
Sist oppdatert 14.04.2015