Endringer i bistandsstatistikken for 2014

Utenriksdepartementet har besluttet å endre rapporteringen av bistandsmidler som ble forvaltet av Norfund i 2014 etter dialog med OECD/DAC. Det betyr at bistandsstatistikken for 2014 justeres sammenlignet med offisielle tall som tidligere er publisert på norad.no.

Endret metode for rapportering

Norfund, Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, får årlig overføringer av bistandsmidler fra Utenriksdepartementet. Hvert år gjør Norfund investeringer innen ulike sektorer i flere utviklingsland. Til og med 2013 var det de enkelte investeringene Norfund gjorde i hver enkelt sektor og land som ble registrert i bistandsstatistikken.

For 2014 rapporteres i stedet det samlede beløpet som overføres fra Utenriksdepartementet til Norfund, slik det ble bevilget over statsbudsjettet. Denne endringen er kommet på plass etter at bistandstallene for 2014 ble publisert.

Justerte tall for 2014

Investeringene Norfund gjør i et enkelt år tilsvarer ikke nøyaktig det beløpet som overføres fra UD samme året. Noen år har netto investeringer (kjøp og salg) vært høyere enn tildelingen fra UD, andre år har de vært lavere.

I 2014 utgjorde Norfunds netto investeringer 800 millioner kroner. Overføringene fra UD til Norfund var derimot 1,2 milliarder kroner.

Endringen for hvordan bistanden rapporteres gjør derfor at total norsk bistand i 2014 øker med 400 millioner kroner, fra 31,7 milliarder til 32,1 milliarder kroner. Som andel av bruttonasjonalinntekt øker bistanden fra 0,99 prosent til 1 prosent.

Den nye måten å rapportere på betyr at informasjon om hvilke land og sektorer Norfund investerer i, samt størrelsen de investeringene, faller bort fra presentasjonen av den samlede bistandsstatistikken. Bistanden Norfund forvalter registreres nå i sin helhet som «global uspesifisert».

Det gjør at Brasil, og ikke Afghanistan, nå er det landet som mottok mest norsk bistand i 2014. Årsaken er at Norfund solgte seg ut av en investering i Brasil. Inntekten Norfund fikk etter salget trekkes fra bistandssummen til Brasil dette året, og det ga noe negativ bistand i statistikken. Når dette salget ikke lenger inngår i statistikken, økte samtidig summen for netto bistand til Brasil.

I 2014 gjorde Norfund større investeringer i vannkraft i Laos og på Filippinene. Når investeringene nå tas ut fra den landfordelte statistikken, er ikke lenger de to landene på listen over de ti landene som mottok mest bistand i 2014. Tilsvarende endringer vil finne sted innenfor ulike sektorer hvor bistand til næringsutvikling øker, mens bistand til sektorer som landbruk, ren energi og klima reduseres.

To rapporteringsmetoder for privat sektor

Norge rapporterer hvert år statistikkinformasjon om bistanden for året før. Denne gjennomgås så av sekretariatet i OECDs utviklingskomité (DAC), som gir tilbakemeldinger på informasjonen som er rapportert. Endringen for rapportering for Norfund kommer etter en tilbakemelding fra DAC-sekretariatet.

Metoden Norge nå har brukt for 2014, ble nylig diskutert i DAC. Der ble det besluttet at medlemslandene skal kunne velge mellom to ulike metoder for rapportering av bistand gjennom investeringsfond som norske Norfund.

Enten kan landene rapportere overføringen inn til fondet, slik Norge nå gjør for 2014 (også kalt institusjonsmetoden), eller de kan rapportere hver enkelt investering fondet gjør (instrumentmetoden).

Medlemmer som velger den siste metoden, vil i fremtiden rapportere gaveandelen av investeringen som gjøres, ikke den nominelle verdien. Gaveandelen vil bli fastsatt med en egen metode avhengig av hvilket instrument som benyttes (lån, egenkapitalinvesteringer eller garantier), og brukes for å måle giverlandets innsats.

Norge vil ta stilling til hvilken av de to metodene som skal benyttes i framtiden etter at DAC-regelverket er ferdigforhandlet, trolig ved utgangen av året.

Publisert 14.03.2016
Sist oppdatert 14.03.2016