Det er grunnleggende i et demokrati at befolkningen fritt skal kunne velge dem som gir lover og styrer landet. I gjennomsnitt er norskstøttede UNDP engasjert i støtte til et valg et sted i verden annenhver uke.
Foto: Ken Opprann

Norads hovedoppgaver

Å sette penger i arbeid for å oppnå resultater er Norads hovedoppgave i årene som kommer.

Norads rolle og oppdrag ble endret i 2020 etter en reform i norsk bistandsforvaltning. Norad skal forvalte en betydelig større andel av bistandsbudsjettet, basert på mer overordnet mål- og resultatstyring fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Norads hovedoppgaver er å:

  • forvalte tilskudd på utviklingsfeltet i henhold til årlig tildeling fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet

  • gi bistandsfaglige og forvaltningsfaglige råd til Utenriksdepartementet, utenriksstasjonene og Klima- og miljødepartementet

  • utvikle og drifte forvaltningssystemene for bistand

  • dele norsk kompetanse med utviklingsland gjennom bruk av norske fagmiljø

  • initiere og gjennomføre uavhengige evalueringer av utviklingssamarbeidet og klima- og skogsatsingen

  • kommunisere om langsiktig utviklingssamarbeid og resultater
Publisert 18.02.2015
Sist oppdatert 03.03.2021