Seksjon for likestilling

Seksjon for likestilling jobbar med oppfølging av handlingsplanen for rettane til kvinner og likestilling i utanriks- og utviklingspolitikken, inkludert seksuell og reproduktiv helse og rettar, og strategi mot skadelege skikkar. Seksjonen jobbar for å nå berekraftsmål 5 – likestilling mellom kjønna.