Seksjon for sivilt samfunn

Seksjonen jobbar med rolla og handlingsrommet til sivilsamfunnet, gir støtte til sivilsamfunnsorganisasjonar, informasjonsstøtte og demokratistøtte. Seksjonen jobbar for å nå berekraftsmål 16) Fred, rettferd og velfungerande institusjonar og 17) Samarbeid for å nå måla.