Seksjon for multilateralt samarbeid

Seksjonen gir kjernestøtte til multilaterale organisasjonar og arbeider med makroøkonomi, gjeld og sosiale tryggleiksnett Seksjonen jobbar for å nå berekraftsmål 1) Utrydde fattigdom og 10) Mindre ulikskap.