Seksjon for hav

Seksjonen jobbar med marin forsøpling, fisk, hav, blå økonomi og samarbeid med sivilt samfunn. Seksjonen jobbar for å nå berekraftsmål 14 – livet i havet.