Ofte stilte spørsmål om plusspartner

Hvem kan bli plusspartner? 

Målgruppen for denne samarbeidsformen er store sivilsamfunnsorganisasjoner (norske og internasjonale) med et visst volum, systemer, kapasitet og kompetanse på områder som er strategisk viktige for norsk utviklingspolitikk. Se her for kriterier for plusspartnerordningen: Regelverk for plusspartner 

Selv om man oppfyller minstekravene, gir det ingen automatisk rett til plusspartnergodkjenning. Det vil gjøres en vurdering av graden av oppfyllelse av kravene utover nødvendig minimumsnivå, og strategisk relevans opp mot norske utviklingspolitiske prioriteringer.  

Hvordan får man plusspartnergodkjenning? 

Organisasjoner må søke om å bli plusspartner. Søker må dokumentere at de er over terskelverdien og vil bli vurdert etter et sett kjente vilkår. Beslutning om plusspartnergodkjenning eller avslag på søknad vil bli gjort i form av et enkeltvedtak, med klagerett. Se kunngjøring for plusspartnerordningen her. 

Hva innebærer det å være plusspartner? 

 Status som plusspartner gir ikke rett til tilskudd. Plusspartnere må søke om tilskudd på regulære relevante utlysninger fra Norad. Plusspartnere får imidlertid rett til: 

  • Å levere forenklede søknader på tema de er forhåndsvurdert på, 
  • Større finansiell fleksibilitet og mulighet til å snu seg raskt. 
  • Oppfølging og rapportering på resultater på et mer overordnet nivå. 
  • Større tillit og mindre detaljorientert oppfølgingen av programmer (for eksempel mindre behov for å be Norad om godkjenning av endringer, revidere budsjetter og planer osv.) 

Dette basert på at de er vurdert og funnet å ha systemer, kompetanse og kapasitet som tilsier større grad av tillit i forvaltningen. 

Hvilken del av en føderasjon kan søke om å bli plusspartner? 

Der det finnes et norsk avsnitt, skal det norske avsnittet søke om plusspartnerstatus. For internasjonale føderasjoner uten norsk avsnitt er det det internasjonale hovedkontoret som kan søke om plusspartnerstatus.   

Når det norske avsnittet vurderes for en plusspartnergodkjenning, vil relevante retningslinjer og policy etc. som er felles for hele føderasjonen/moderorganisasjonen være del av vurderingen.   

Hva betyr det at en plusspartner blir forhåndsgodkjent for et tema? 

En forutsetning for å bli vurdert som en strategisk viktig partner, er at organisasjonen har god kompetanse og kapasitet innenfor ett eller flere tema som er strategisk viktige for norske utviklingspolitiske mål, som nedfelt i Stortingsproposisjon 1S, strategier, handlingsplaner og andre relevante dokumenter. Plusspartnergodkjenningen innebærer at plusspartnere kan sende forenklet søknad på utlysninger innenfor den tematikken(e) hvor de er vurdert og godkjent. For eksempel, hvis en plusspartner er godkjent på tema utdanning, kan denne sende forenklet søknad i utlysninger hvor utdanning er tema. Dersom samme plusspartner søker på en utlysning som handler om noe helt annet, for eksempel maritim forsøpling, vil plusspartneren måtte levere søknad som dokumenterer kompetanse og kapasitet på tema på lik linje som alle andre søkere.  

Kan plusspartnere bare søke om tilskudd på tema de er forhåndsgodkjent for? 

Nei, alle kan søke på de utlysningene Norad har ute til enhver tid. Men retten til å levere forenklet søknad vil kun gjelde der plusspartners tematiske kompetanse allerede er forhåndsgodkjent gjennom plusspartnervurderingen.  Forvaltningsmodellen og avtaleregimet for plusspartner vil imidlertid kunne gjelde for alle tilskuddene Plusspartner får innvilget fra Norad. 

Vil det være mulig å bli vurdert for humanitær kompetanse i plusspartnervurderingen, nå som ansvaret for humanitære midler flyttes til Norad fra Utenriksdepartementet? 

Ja, dokumentert humanitær kompetanse og kapasitet kan inkluderes i vurderingen. Dersom det er ønskelig, må søker gjøre oppmerksom på det i innledende søknad eller veiledningsmøtet. 

Når plusspartnere og andre søkere konkurrerer i samme utlysning, vil plusspartnerstatus eller kvaliteten på søknaden veie tyngst? 

Norad skal ivareta likebehandlingsprinsippet i utlysninger og det er kvaliteten på søknadene som er avgjørende for utfallet i en utlysning. Plusspartnerstatus gir ikke rett til finansiering som sådan, kun en forenklet søknadsprosess. 

Kan plusspartner miste plusspartnerstatus? 

Ja, dersom det oppstår vesentlige endringer i det grunnlaget plusspartnergodkjenningen ble gitt på, kan Norad trekke tilbake plusspartnergodkjenning. Vesentlige endringer kan eksempelvis være knyttet til håndtering av varslings- eller mislighetssaker, at kompetanse eller policy som ble vurdert i plusspartnervurderingen ikke lengre er i organisasjonen, eller at organisasjonen ikke lenger oppfyller terskelverdien. 

Hvordan foregår søknadsprosessen? 

Se dette flytskjemaet for en illustrasjon av prosessen. 

Er det en spesifikk mal for å sende inn søknaden til plusspartnerordningen? 

Nei 

Bør den innledende søknaden si noe om relevante tematiske områder? 

Ja, legg også gjerne ved organisasjonens strategi.  

Hva er tidsrammen for å bli vurdert som plusspartner? 

For 2024 har NORAD nådd grensen for antall søkere som kan vurderes innen en rimelig tidsramme og det vil ta lang tid før nye søkere vil få påbegynt plusspartnervurdering.  Selve plusspartnervurderingen tar ca to måneder fra oppstart til beslutning foreligger (se mer informasjon om dette under).  

Søknadsprosessen består av to faser. 

  • Første trinn av søknadsprosessen krever ingen mal/skjema. Søkeren må først dokumentere at organisasjonen er over terskelverdien og gi en kort (maks. 200 ord) beskrivelse av hvorfor den anser seg selv som en strategisk partner for Norad. Relevante tematiske områder for norsk utviklingspolitikk kan nevnes i denne teksten. For referanse finnes disse her: Rapportar, planar og strategiar - regjeringen.no Norads tematiske porteføljer bygger på disse prioriteringene: Norad’s Thematic Portfolios 
  • I andre trinn av søknadsprosessen, vil Norad introdusere et søknadsskjema for søkeren i et møte. Hensikten med dette møtet vil være å veilede søkeren om hvilken type tilgjengelig dokumentasjon som kan være passende for å vurdere hvert kriterium. 

Hoveddokumentasjonen som behøves, vil være eksisterende dokumenter (strategier, retningslinjer, årsrapporter, retningslinjer osv.), samt vurderinger/evalueringer utført av andre givere eller som en del av sertifiseringsprosesser (f.eks. ECHO). I noen tilfeller kan korte beskrivelser av kompetanse, prosedyrer eller rutiner bli eksplisitt etterspurt i søknadsskjemaet. Disse begrenses til maksimalt 200 ord. 

Når den innsendte dokumentasjonen er gjennomgått av Norad, vil det følges opp med stikkprøver og ytterligere oppklaringsspørsmål der det er nødvendig. 

Tidsrammen for denne søknadsprosessen avhenger av flere faktorer. 

  • For det første vil organisasjoner som har konkrete planer om å søke om tilskudd fra Norad inneværende år, bli prioritert først. 
  • For det andre vil ikke Norad be om dokumentasjon som det allerede har som en del av et pågående samarbeid. Derfor vil søknadsskjemaet i noen tilfeller delvis fylles ut med eksisterende dokumenter før søkeren blir bedt om å gi ytterligere informasjon. 
  • Eksistensen av underliggende dokumentasjon fra internasjonale sertifiseringsvurderinger osv. (f.eks. ECHO), kan også fremskynde prosessen. 

Budsjettmessig fleksibilitet for strategiske partnere 

Kan den 20% budsjettlinjen for fleksibel finansiering eller muligheten til å reallokere midler mellom budsjettlinjer brukes til formål med institusjonell styrking, som institusjonell styrking av M&E eller integreringsaktiviteter? 

Selv om den økonomiske fleksibiliteten og muligheten for en adaptiv gjennomføring av programmer øker med modellen for plusspartner, er finansieringen fortsatt ment å støtte programgjennomføring. Det er ikke kjernefinansiering. Generell systemstyrking bør finansieres gjennom budsjettlinjen for indirekte kostnader. Aktiviteter som M&E og integrering for et spesifikt program kan være en del av driftskostnadene i et program. 

Kan den fleksible budsjettlinjen brukes til innovasjon og til å teste nye måter å gjøre ting på? 

Ja, den fleksible budsjettlinjen har som formål å bidra til innovasjon og strategiske partnere forventes å rapportere på og dele erfaringer og læring fra dette. 

 

Publisert 15.06.2022
Sist oppdatert 15.08.2023