Samarbeidspartnere til norsk bistand

Norsk offisiell bistand finansieres over budsjettene til Utenriksdepartementet og Klima- og miljøverndepartementet.

Stat-til-stat bistand for å støtte myndighetene

Hovedgrunnen for å gi bistand til offentlige myndigheter i mottakerlandene, er at det er de som har ansvaret for å skape utvikling i sine land. Denne formen for bistand gir gode muligheter til å påvirke i en retning som Norge mener gir god utvikling for fattige mennesker. Den bilaterale bistanden gir Norge mulighet til å delta i faglige og politiske diskusjoner med viktige miljøer i samarbeidslandene.  Det blir da også enklere å bidra med norske erfaringer.

Valget av samarbeidsland er alltid politisk, både når de velges og når Norge velger å trappe ned. På Norads landsider får du en oversikt over samarbeidet med en rekke av de mest sentrale landene som mottar bilateral bistand fra Norge.

Multilateral bistand for å nå mange

FN, Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene er eksempler på multilaterale organisasjoner. Hovedargumentene for å benytte disse organisasjonene er å bidra til felles finansiering av globale forpliktelser på en rasjonell måte. Gjennom støtten til multilaterale organisasjoner bidrar Norge også i land der det ikke er et bilateralt samarbeid.

Norge gir gjennom utviklingsbankene bidrag til utviklingstiltak i omtrent samtlige fattige land. Utviklingsbankene finansierer infrastrukturprosjekter, omfattende satsinger innen helse og utdanning, og gir generell budsjettstøtte. Særlig Verdensbanken er sentral i bistandsdialogen med mottakerlandene.

Vaksineinitiativet GAVI, det globale fondet mot aids, tuberkulose og malaria og nye finansieringsmekanismer på miljø- og klimaområdet er eksempler på store tematiske initiativer. Initiativene prøver ut nye arbeidsmåter og prøver å tiltrekke seg finansiering fra det private næringslivet. Norge legger stor vekt på å støtte slike initiativer.

Norge ser bistand gjennom FN som et virkemiddel for å støtte målet om en bedre organisert verden med FN i sentrum. Bidrag til multilaterale organisasjoner kan gi innflytelse på mange ulike arenaer, gjøre Norge mer relevante for viktige allierte, og gi politisk kapital i mange utviklingsland.

Bistand gjennom frivillige organisasjoner for å nå spesielle grupper

Det er flere grunner for bruken av frivillige organisasjoner som kanal for norsk bistand. Mange bistandsorganisasjoner er profesjonelle bistandsaktører med prosjekter og partnere i mange land.

Organisasjonene er operatører for nødhjelpsinnsats, entreprenører som bygger og driver infrastruktur, politiske aktivister og leverandører av sosiale tjenester. Støtten brukes også som et virkemiddel for å skape større interesse og oppslutning om bistand og utvikling i den norske befolkningen.

Bistand gjennom næringslivet og handel

Et levedyktig næringsliv er en forutsetning for økonomisk og sosial utvikling. Næringslivet er en sentral partner i norsk innsats for å skape bærekraftig økonomisk vekst i utviklingsland.