Samarbeidspartnere til norsk bistand

Norsk offisiell bistand finansieres over budsjettene til Utenriksdepartementet og Klima- og miljøverndepartementet.

Stat-til-stat bistand for å støtte myndighetene

Hovedgrunnen for å gi bistand til offentlige myndigheter i mottakerlandene, er at det er de som har ansvaret for å skape utvikling i sine land. Denne formen for bistand gir gode muligheter til å påvirke i en retning som Norge mener gir god utvikling for fattige mennesker. Den bilaterale bistanden gir Norge mulighet til å delta i faglige og politiske diskusjoner med viktige miljøer i samarbeidslandene.  Det blir da også enklere å bidra med norske erfaringer.

Valget av samarbeidsland er alltid politisk, både når de velges og når Norge velger å trappe ned. På Norads landsider får du en oversikt over samarbeidet med en rekke av de mest sentrale landene som mottar bilateral bistand fra Norge.

Multilateral bistand for å nå mange

FN, Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene er eksempler på multilaterale organisasjoner. Hovedargumentene for å benytte disse organisasjonene er å bidra til felles finansiering av globale forpliktelser på en rasjonell måte. Gjennom støtten til multilaterale organisasjoner bidrar Norge også i land der det ikke er et bilateralt samarbeid.

Norge gir gjennom utviklingsbankene bidrag til utviklingstiltak i omtrent samtlige fattige land. Utviklingsbankene finansierer infrastrukturprosjekter, omfattende satsinger innen helse og utdanning, og gir generell budsjettstøtte. Særlig Verdensbanken er sentral i bistandsdialogen med mottakerlandene.

Vaksineinitiativet GAVI, det globale fondet mot aids, tuberkulose og malaria og nye finansieringsmekanismer på miljø- og klimaområdet er eksempler på store tematiske initiativer. Initiativene prøver ut nye arbeidsmåter og prøver å tiltrekke seg finansiering fra det private næringslivet. Norge legger stor vekt på å støtte slike initiativer.

Norge ser bistand gjennom FN som et virkemiddel for å støtte målet om en bedre organisert verden med FN i sentrum. Bidrag til multilaterale organisasjoner kan gi innflytelse på mange ulike arenaer, gjøre Norge mer relevante for viktige allierte, og gi politisk kapital i mange utviklingsland.

Bistand gjennom frivillige organisasjoner for å nå spesielle grupper

Det er flere grunner for bruken av frivillige organisasjoner som kanal for norsk bistand. Mange bistandsorganisasjoner er profesjonelle bistandsaktører med prosjekter og partnere i mange land.

Organisasjonene er operatører for nødhjelpsinnsats, entreprenører som bygger og driver infrastruktur, politiske aktivister og leverandører av sosiale tjenester. Støtten brukes også som et virkemiddel for å skape større interesse og oppslutning om bistand og utvikling i den norske befolkningen.

Bistand gjennom næringslivet og handel

Et levedyktig næringsliv er en forutsetning for økonomisk og sosial utvikling. Næringslivet er en sentral partner i norsk innsats for å skape bærekraftig økonomisk vekst i utviklingsland.

Norads plusspartnermodell

Norad innfører en modell for strategiske partnerskap med store sivilsamfunnsorganisasjoner som fyller visse kriterier for volum, systemer, kapasitet og kompetanse (Plusspartner). Modellen for plusspartner er vedtatt av Utenriksdepartementet og vil bli iverksatt av Norad. Plusspartner er en søknadsbasert ordning.