Olje for utvikling

Olje for utvikling er et styresettprogram som bistår myndigheter i å forvalte petroleumsressurser på en ansvarlig måte som fremmer miljøhensyn og bidrar til ansvarlig forvaltning og fordeling av inntekter. Programmet skal avvikles i 2024.

For mer informasjon om Ofu-programmet, se programmets engelske nettside.

Mange år med petroleumsproduksjon har gitt Norge erfaringer med å forvalte oljeressursene på en måte som fremmer bærekraftig økonomisk vekst og velferd i befolkningen som helhet. Programmet bygger derfor på en helhetlig tilnærming til organisering av petroleumssektoren og inkluderer ressurs-, finans-, sikkerhets- og miljøforvaltning, i tillegg til støtte til sivilt samfunn, media og parlament.

Norsk petroleumsforvaltning er basert på prinsipper om transparens og hensyntagen til konsekvensene av petroleumsaktiviteter for berørte parter. Den legger derfor vekt på å klargjøre miljøvirkningene av en utbygging, et anlegg og drift av disse, inkludert kulturminner og kulturmiljø, naturressurser og samfunn.

Norsk oljepolitikk har alltid hatt som utgangspunkt at petroleumsaktiviteter skal finne sted innenfor forsvarlige rammer. Balansering av hensynet til petroleumsutvinning og miljø utgjør derfor en viktig del av kunnskapen vi deler med våre samarbeidsland.

Det langsiktige målet for Ofu-programmet er fattigdomsreduksjon. For at oljen skal bidra til mindre fattigdom, er en forsvarlig forvaltning en forutsetning. Ofu-programmet samarbeider i dag med 13 land (2021) i Afrika, Asia og Sør-Amerika. For mer informasjon, se egne landsider for Ofu-programmet.

Norsk oljekunnskap er ettertraktet
Gjennom bistandsprogrammet Olje for utvikling deler Norge våre erfaringer med nye oljenasjoner. Myndigheter i Ghana tok kontakt for råd og samarbeid i 2007.

Mål for programmet

Det overordnede målet med Olje for utvikling er «økonomisk, sosialt og miljømessig forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser i utviklingsland, som ivaretar hensynet til kommende generasjoner». 

Det er definert tre delmål, som samlet skal bidra til at programmet når det overordnede målet:

Delmål 1: «Partnerlandets myndigheter har etablert lovverk og andre rammebetingelser for petroleumsforvaltningen»

Delmål 2: «Partnerlandets myndigheter forvalter petroleumsressursene i tråd med sitt mandat»

Delmål 3: «Partnerlandets myndigheter praktiserer åpenhet i forvaltningen av petroleumsressursene, og befolkningen holder myndighetene ansvarlige»

Erfarings- og kapasitetsutvikling

Ofu-programmet bistår samarbeidslandene med å utvikle politiske og juridiske rammeverk samt sette institusjoner i stand til å implementere og håndheve disse. Det gis også støtte til opplæring av parlamentarikere, sivilt samfunn og media for å bidra til demokratisk kontroll med myndighetenes petroleumsforvaltning.

Innsatsen kan innebære assistanse til å utvikle lover og forskrifter for petroleumssektoren, teknisk kunnskapsoverføring, bevisstgjøring om miljøkonsekvenser, inntektsforvaltning og prinsipper som åpenhet og likhet for loven. Dette bidrar til at det kan stilles etterprøvbare krav til olje- og leverandørselskaper.

Organisering

Ofu-programmet er basert på et samarbeid mellom Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet og, Arbeids- og sosialdepartementet, og Samferdselsdepartementet i Norge.

Disse departementene sitter sammen i en styringsgruppe som ledes av Utenriksdepartementet. Styringsgruppen formulerer strategiske retningslinjer og prioriteringer for Ofu-programmet.

Sentrale samarbeidspartnere er Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet, Kystverket, Skattedirektoratet, Oljeskattekontoret, Statistisk sentralbyrå, ambassader og konsulenter. 

Det sivile samfunn en viktig samarbeidspartner for Ofu-programmet. En rekke norske og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner driver kapasitetsutvikling av partnerorganisasjoner i Ofu-programmets samarbeidsland. Se hvilke organisasjoner som får støtte fra 2020: Tildeling til sivilt samfunn gjennom Olje for utvikling-programmet

Ofu samarbeider i tillegg med internasjonale aktører som UN Environment Programme (UNEP), det internasjonale pengefondet (IMF), Verdensbanken, Natural Resources Governance Institute (NRGI) og International Association for Impact Assessment (IAIA).

Ofu-sekretariatet ligger i Kunnskapsbanken i Norad og har et bistandsfaglig og koordinerende ansvar for oppfølging av hele programmet.

Resultater

Programmet kan vise til konkrete resultater i flere land.

  • Bistand til Ghana har bidratt til å forbedre landets muligheter til å utnytte petroleumsressursene fra deres viktigste felt, Jubilee-feltet.
  • Det juridiske rammeverket i Mosambik er betydelig styrket gjennom norsk assistanse.
  • I Øst-Timor har Olje for utvikling hatt en sentral rolle i utviklingen av petroleumssektoren, og har bidratt til at landet nå har et petroleumsfond.

Vi ser samtidig at institusjons- og kapasitetsbygging tar tid. Erfaringer viser at Ofu-programmet kan bidra mest i land som er i en tidlig utviklingsfase, som viser stor vilje til å lære, og til åpenhet i forvaltningen.

Publisert 08.10.2011
Sist oppdatert 05.02.2021