Likestilling for utvikling

Program for faglig samarbeid om likestilling mellom Norge og myndigheter som etterspør kapasitets- og institusjonsutvikling.
High Level Forum on Gender Equality
Likestilling for utvikling
Se hvordan Norge, Nepal og Etiopia samarbeider gjennom programmet.

Kvinners rettigheter og likestilling er et prioritert område for norsk utenriks- og utviklingspolitikk, og et tema andre land ofte bringer opp i dialog med norske myndigheter. Norske erfaringer med likestillingsarbeid er etterspurt ettersom Norge har relativt gode resultater å vise til på dette feltet.

Likestilling for utvikling (LIKE) startet opp i 2017. Programmet er et sentralt element i gjennomføringen av regjeringens handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling. Handlingsplanen konsentreres om fem tematiske satsingsområder: Kvinners økonomiske og politiske deltakelse; jenters utdanning; vold mot kvinner; seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. 

Institusjonssamarbeid

Målet for programmet er å redusere fattigdom og kjønnsdiskriminering, gjennom å styrke samarbeidslands kapasitet til å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som i neste omgang bedrer kvinners rettigheter og likestilling.

En norsk erfaring er for eksempel at kvinners økonomiske deltakelse har bidratt sterkt til den økonomiske veksten i Norge siden 1970-tallet. Se hvordan i denne presentasjonen fra Senter for likestillingsforskning. Samtidig har økonomisk uavhengighet har bidratt til å styrke kvinners stilling i hjem og samfunn.

Programmet skal dreie seg om faglig samarbeid om likestilling mellom Norge og myndigheter i land som etterspør kapasitets- og institusjonsutvikling. Det skal bidra til overføring av erfaringer og ekspertise mellom institusjoner på myndighetsnivå.

Organisering 

Norad er sekretariat for programmet. Styringsgruppen består av Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet (KUD).
 
Kulturdepartementet, Barne- ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) og Statistisk sentralbyrå (SSB) er sentrale i planleggingen og gjennomføringen av programmet fra norsk side.
 
Dersom man skal løse en samfunnsutfordring som diskriminering av jenter og kvinner, må man ha god kunnskap om utgangssituasjonen. Statistikk og analyse er avgjørende for å vite om tiltakene som iverksettes har den effekten man ønsker. Her har norske institusjoner som Bufdir og SSB gode erfaringer å høste lærdom fra.
 
Det vil også kunne bli aktuelt å involvere andre norske aktører med ansvar for deler av likestillingsarbeidet i Norge i programmet på sikt, avhengig av etterspørsel fra samarbeidslandene.

Landprogram

I 2019 inngikk Norge en avtale om LIKE-samarbeid med Etiopia. I 2020 ble det inngått en avtale om LIKE-samarbeid med Nepal. I dialog med myndighetene i begge landene er det blitt enighet om at aktivitetene i programmene skal dreie seg om å styrke myndighetenes kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger og oppfølging av tiltak for likestilling.
 
Programdokumentet for LIKE i Etiopia og programdokumentet for LIKE i Nepal gir en oversikt over planene frem til utgangen av 2021 (med forbehold om justeringer underveis i gjennomføringen). 
 

LIKE lett

LIKE lett («Making gender equality work») er en kurspakke som skal gjennomføres flere ganger i perioden 2019-2021. Den er en del av programmet Likestilling for utvikling og fokuserer på kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet.
 
Deltakerne kommer fra land som har vist en interesse for å få vite mer om Norges erfaringer med likestilling. Kurspakken retter seg mot ledere i offentlig sektor.
Publisert 04.07.2018
Sist oppdatert 11.03.2020