Båter, Zanzibar
Foto: Ian Bryceson

Hav for utvikling

Hav for utvikling ble lansert i oktober 2019 for å styrke Norges havsatsing i utviklingssamarbeidet.

Hav for utvikling er i etableringsfasen. Programmet vil trappes opp gradvis. I 2020 er planen å etablere samarbeid med to land, samt samarbeid med sentrale FN-organisasjoner på havfeltet.

Norge trekkes ofte frem som en havnasjon som har lykkes. Norsk kompetanse i havforvaltning og bærekraftig bruk etterspørres derfor av utviklingsland som har forventninger til økonomisk og sosial utvikling gjennom bærekraftig blå vekst.

Norge har en lang historie i havrelatert bistandssamarbeid. I dag skjer samarbeidet blant annet gjennom Olje for utvikling og Fisk for utvikling, samt bistandsprogrammet mot marin forsøpling. Hav for utvikling skal bidra til å se innsatsene i sammenheng, i tillegg til å være et selvstendig kunnskapsprogram med vekt på helhetlig havforvaltning, sektorkoordinering og rammer for bærekraftig næringsaktivitet.

Mål for programmet

Det overordnede målet med Hav for utvikling er å bidra til en styrket, bærekraftig og inkluderende havøkonomi i partnerland. Det er fastsatt tre delmål:

  • Delmål 1: Programmet vil bidra til at partnerlandet utvikler og styrker sitt rammeverk for bærekraftig og helhetlig havforvaltning der mål, roller og ansvar er tydelige og klare. Rammeverket må være i samsvar med havretten og internasjonale standarder. Det bør etableres mekanismer for dialog, koordinering og avklaring av interessekonflikter mellom sektorer og næringer.

  • Delmål 2: Myndighetene må også ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å gjennomføre oppgaver i tråd med sine mandater. Håndheving av regelverk og gode systemer for kontroll og tilsyn er grunnleggende. Å sikre åpenhet og god forvaltningspraksis er avgjørende.

  • Delmål 3: Velfungerende myndighetsinstitusjoner, gode og forutsigbare rammebetingelser og håndheving av regelverk bidrar til bærekraftig næringsutvikling og flere arbeidsplasser. Et sunnere havmiljø støtter opp om produksjon av mat fra havet og matsikkerhet. Anstendige arbeidsforhold er viktig og verdiene som skapes må komme både lokale kystsamfunn og storsamfunnet til gode.

Erfarings- og kapasitetsutvikling

Det er nasjonale myndigheter som har ansvar for å skape utvikling i egne land. Kjernen i Hav for utvikling er institusjonssamarbeid med utveksling av erfaring og kompetanse mellom offentlig institusjoner i partnerlandene og Norge, og skal være etterspørselsdrevet.

Den norske modellen er basert på tverrsektorielt og likeverdig myndighetssamarbeid. Å formidle den norske erfaringen med helhetlig havforvaltning innebærer ikke å levere en fasit, men å diskutere prinsipper, dilemmaer og utfordringer. Endringsprosesser tar tid, det legges derfor opp til flerårige landprogram. Koordinering med andre givere vil være viktig, og relevant norsk kompetanse må være tilgjengelig.

Institusjonssamarbeid vil suppleres med partnerskap med multilaterale organisasjoner, akademia, bedrifter og sivilsamfunnsorganisasjoner, tilpasset landets behov. Regionalt samarbeid er også sentralt.

Organisering av programmet

Sekretariatet for Hav for utvikling ligger i Kunnskapsbanken i Norad. Sekretariatet har et bistandsfaglig og koordinerende ansvar for oppfølging av programmet.

Utenriksdepartementet har det formelle ansvaret, og er leder av styringsgruppen. Andre departement i styringsgruppen er Klima- og miljødepartementet (KLD), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Olje- og energidepartementet (OED), Samferdselsdepartementet (SD). Andre departementer kan trekkes inn ved behov, eller etter eget ønske.

Direktoratene har en nøkkelrolle i planleggingen og gjennomføringen av landprogrammene i Hav for utvikling, og det vil etableres en direktoratsgruppe der relevante fagetater deltar. Tett samarbeid med norske ambassader vil også være avgjørende.

Publisert 04.06.2020
Sist oppdatert 04.06.2020