Følgeevaluering av Norges klima- og skoginitiativ

Evalueringsavdelingen i Norad foretar en følgeevaluering av Norges klima- og skoginitiativ. Her finner du informasjon om følgeevalueringen samt alle publiserte rapporter og nyheter.

Evalueringsavdelingen startet i 2010 en følgeevaluering av Norges klima- og skoginitiativ. I 2015 ble en ny fase av følgeevalueringen igangsatt. Formålet med følgeevalueringen er å fremskaffe uavhengig dokumentasjon av resultater underveis i gjennomføringen av klima- og skoginitiativet. Lærdommene fra evalueringene formidles løpende til de involverte aktørene og offentligheten.

Norge kunngjorde under klimaforhandlingene på Bali i desember 2007 å bevilge inntil tre milliarder kroner årlig til REDD+. REDD+ handler om å redusere klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland. Det norske klima- og skoginitiativet ble etablert i 2008, og i 2013 vedtok Stortinget en videreføring av satsingen fram til 2020. Initiativet ledes fra Klima- og miljødepartementet.

Evalueringsavdelingen inngikk en rammeavtale for følgeevalueringen over perioden 2010-2014 med et konsortium ledet av LTS International. I 2015 ble en ny rammeavtale inngått med konsulentfirmaet AECOM International.

Alle rapporter som er publisert innenfor følgeevalueringen finner du under.