Evaluering av sivilsamfunnsstøtten i det norske klima- og skoginitiativet

Evalueringen vil gjennomføres i flere deler, og se på forvaltningen av støtten til sivilt samfunn, før den ser nærmere på effektene.

Klima- og skoginitiativet støtter sivilsamfunnsorganisasjoner gjennom en rekke ulike tilskuddsavtaler som forvaltes av Norad, ambassadene og Klima- og miljødepartementet. Det er et stort spenn i bredden av organisasjonene som får støtte, fra lokale urfolksorganisasjoner til internasjonale.

Evalueringen vil i første omgang se på Norads forvaltning av støtte til sivilt samfunn, deretter vil det gjennomføres en evaluering av effektene av sivilsamfunnsstøtten, med fokus på støtten til urfolk og lokalsamfunn.

Tidsplan: Planlegges publisert 24.april 2024
Ansvarlig: Tove Sagmo
Evalueringsteam: Avdeling for evaluering i Norad, i samarbeid med CMI og Vista Analyse