Evaluering av Norfunds investeringer innen fornybar energi

Norfund er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland og skal bidra med egenkapital og annen risikokapital, samt yte lån og stille garantier til å skape jobber og bedre levekår ved å investere i virksomheter som fremmer bærekraftig utvikling.  Norfund investerer i fornybar energi for at bedrifter og husholdninger i utviklingsland skal få økt tilgang til strøm. Samtidig forvalter Norfund statens klimainvesteringsfond for fornybar energi i utviklingsland (Klimainvesteringsfondet), som har som formål å bidra til å redusere eller unngå klimagassutslipp. Hensikten med evalueringen er å vurdere hvordan Norfund operasjonaliserer de to mandatene i praksis og har nådd sine målsettinger. 

Tidsplan: Pågående. Forventes ferdigstilt 1.kvartal 2025
Ansvarlig: Javier Fabra-Mata
Evalueringsteam: KPMG