Ofte stilte spørsmål til Visjon 2030

Regjeringen inviterer til den nasjonale idédugnaden «Visjon 2030». 
Nepal_Kathmandu_university_hospital_kuvøse
En kuvøse ved Kathmandu universitetssykehus.
Foto: Ken Opprann

Gjennom initiativet «Visjon 2030» inviterte regjeringen høsten 2014 norsk næringsliv og fagmiljøer til en innovasjonsdugnad om hvordan Norge kan bidra til å nå nye og ambisiøse mål for helse og utdanning globalt.

FNs generalforsamling skal i 2015 vedta nye bærekraftsmål for årene frem mot 2030, og idédugnaden Visjon 2030 tar mål av seg til å bidra. Innen fristen 15. november 2014 var 116 bidrag mottatt. Disse er vurdert for publisering i et kompendium og presentasjon på Visjon 2030-konferansen i Trondheim 2.-3. mars 2015.

Les om bidragene her. Under finner du spørsmål og svar om bærekraftsmålene og praktiske og faglige sider ved initiativet.

1. Hva er hensikten med Visjon 2030?

Visjon 2030 er en idédugnad for å finne ut og vise hvordan verdens utviklingsmål for helse og utdanning kan nås, på hver sektor for seg eller gjennom å se dem i sammenheng. Selv om det er gjort store fremskritt globalt på disse områdene de siste 15 årene, gjenstår mye. Bidragsyterne ble bedt om å skissere løsninger som er relevante for de nye målene på helse og utdanning slik de fremsto i forhandlingene i skrivende stund.

2. Hva blir de nye bærekraftsmålene?

Dette ble avgjørt høsten 2015. Se oversikt over bærekraftsmålene

Forut for valget, kom det en sluttrapport fra den såkalte Åpne arbeidsgruppens (OWG). Per januar 2015 var 17 mål og 169 delmål identifisert av OWG. 

3. Hvilke kilder tar opp Norges internasjonale innsats for helse og utdanning og utfordringer videre?

Direktoratet for utviklingssamarbeids (Norad) Resultatrapport 2013 om helse og utdanning drøfter utfordringer og gir 27 resultateksempler innen helse og utdanning. Norads nettsider om helse og utdanning, Noradbloggen, Bistandsaktuelt, sivilsamfunnsorganisasjoner som Norad støtter og medier tar jevnlig opp disse temaene.

4. Hvem står bak Visjon 2030?

Regjeringen, ved Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

5. Hvem har vurdert den faglige kvaliteten på bidragene

En fagkomité med medlemmer fra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Innovasjon Norge og Norad har vurdert bidragene. Arbeidet innebærer å fremme forslag til UD om hvilke artikler som publiseres i et kompendium og eventuelt presenteres på Trondheim-konferansen.

6. Er det lagt planer for hvordan konferansen og bidragene i kompendiene skal følges opp i praksis?

Utenriksdepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer i første omgang til en bred, nasjonal dugnad, mens mulige oppfølginger vil bli vurdert i etterkant av konferansen. Representanter for Regjeringen vil være til stede under Trondheim-konferansen 2.-3. mars 2015. Der vil de hente inspirasjon og ta innspill om helse og utdanning med i det videre arbeidet med - og forhandlingene om - de nye bærekraftige utviklingsmålene. 

7. Hvordan integreres tverrgående tema som likestilling, klima og anti-korrupsjon?

Likestilling er et av hovedmålene i norsk utviklingspolitikk, og hensynet til klima og antikorrupsjon skal også alltid vurderes, og integreres der relevant. Artikkelforfatterne ble derfor bedt om kort å vurdere i hvilken grad innovasjonen kan fremme eller hemme likestilling, og beskrive eventuell relevans for klima og antikorrupsjon. Som eksempel på det siste kan nevnes at da det ble innført direkte lønnsutbetaling via mobiltelefon til lærere i Afghanistan, ble muligheten for korrupsjon og «svinn» i betalingsleddene redusert. 

8. Hvem kan jeg snakke med dersom jeg har spørsmål ut over dette?

Kontakt vår kontaktperso Kari Moe Jacobsen. Merk e-posten med «Spørsmål Visjon 2030». 

Publisert 29.09.2014
Sist oppdatert 16.02.2015