Ny rapport: På vei mot plastfrie bølger

Å redde havet er ekstremt viktig, fordi et friskt hav kan gi verden seks ganger mer mat, 40 ganger mer fornybar energi og hjelpe millioner av fattige ut av fattigdom. En ny rapport fra Norad viser at Norsk bistand gir resultater i kampen mot marin forsøpling og plastforurensning.

Bedre gjenvinning og avfallshåndtering er avgjørende  

To milliarder mennesker over hele verden mangler avfallshåndteringssystemer. I tillegg til å redusere produksjon og bruk av plast, er tilgang til innsamling og håndtering av avfall avgjørende for å stoppe plast før det kommer til havet. I Indonesia har de laget en plan for å redusere havavfall med 70 prosent innen 2025. Et av prosjektene i rapporten, ledet av Avfall Norge, har etablert et bærekraftig avfallssystem i Banyuwangi, Indonesia, med mål om å gjøre det til en søppelfri turistdestinasjon innen 2040. Et annet prosjekt i Indonesia, The Stop Waste Go Circular project, har bidratt til avfallshåndering for 400 000 mennesker, gitt over 300 jobber, og samlet inn mer enn 60 000 tonn avfall.

Frivillige er viktige

Rapporten løfter fram hvorfor det er viktig å inkludere frivillige plastplukkere i løsningene. Mange har sett bildene av Afroz Shah som startet de store ryddeprosjektene av Mumbais strender, der han fikk med seg frivillige til å rense opp hele stranden. Hans engasjement har resultert i Afroz Shah Foundation i India, som har fått bistand fra Norge for å trene folk i flere lokalsamfunn i riktig avfallshåndtering. Dette har resultert i at over 400 tonn plast er resirkulert i stedet for å forurense strendene og havet.

I tillegg så får 37 byer i India bistand gjennom Centre for Science and Environment til å utvikle forskrifter for kildesortering, innsamlingsavgifter og bøter for manglende etterlevelse. Dette vil bidra til deres mulighet til å håndtere avfall bedre i framtiden.

Interpol jobber mot ulovlig salg av søppel over landegrenser

Norge ga også bistand til Interpol, som koordinerte internasjonale operasjoner mot avfallstrafikkanter gjennom sitt Marine Pollution Enforcement-prosjekt. Interpol har gjennom dette avslørt over 10 000 forbrytelser knyttet til marin forsøpling, og gjennomført over 70 000 inspeksjoner. 

I tillegg har opplæring, gjennom FN-organisasjonen UNODC, satt thailandske tollmyndigheter i stand til å oppdage og returnere en forsendelse av 130 tonn farlig avfall fra Australia importert under dekke av å være papirsøppel. Dette satte presedens for straffeforfølgelse.

Avfall fra skipsfart og fiske

Mye havavfall kommer fra skipsfart, turisme og fiskeri. Mest kjent er garn og annet fiskeutstyr på avveie, som fisk og annet liv i havet blir viklet inn i og dør.

GloLitter-prosjektet er utviklet for å hindre slikt avfall i fiskeri- og skipsfartsektorene i 30 partnerland. En av landene er Costa Rica. Der bidro prosjektet til å få laget en nasjonal handlingsplan mot marin forsøpling som førte til økt bevissthet, kapasitetsbygging og en mer engasjert privat sektor for å redusere havbaserte kilder til marint søppel.

Sirkulære løsninger og innovasjon

Et større prosjekt ledet av SINTEF piloterte bruk av ikke-gjenvinnbart plastavfall som brensel i sementindustrien i Kina, India, Thailand og Vietnam. Teknologien har potensiale for å redusere CO2-utslipp samtidig som kapasiteten til å håndtere plastavfall som ikke kan gjenvinnes økes. Denne innovative løsningen forhindret minst 100 000 tonn plast fra å forurense miljøet, og indirekte minsker CO2 utslipp ved å unngå å etablere nye avfallsdeponier og forbrenningsanlegg.

Rapporten viser også at bistanden fra Norge stimulerer innovasjon ved å støtte inkubatorer og akseleratorer for oppstartsselskaper innen plastgjenvinning og avfallshåndtering. Det er også satt opp førstetapsfasilitet med banker og finansinstitusjoner i Afrika Sør for Sahara slik at gründere og mindre bedrifter har bedre tilgang til kreditt

Mye arbeid gjenstår, men rapporten viser at Norges bistand på feltet har gitt konkrete resultater i kampen mot den globale plastforurensningskrisen gjennom bærekraftig avfallshåndtering, politiske reformer, privat sektorengasjement og innovasjon.

Les rapporten her.

 

 
Publisert 08.06.2024
Sist oppdatert 08.06.2024