Hovedbudskap

Faglig samarbeid blir i fremtiden mer sentralt i det bilaterale samarbeidet mellom Norge og utviklingsland.

I 2015 vedtok FNs 193 medlemsland 17 bærekraftsmål. Svak kapasitet i offentlig sektor er et hinder for å nå bærekraftsmålene. Utviklingsland ønsker råd om fag og forvaltning på en rekke områder. 

1. Bærekraftsmålene krever kunnskap og kapasitet

For å nå bærekraftsmålene må offentlig sektor i utviklingsland ha kapasitet til å gjennomføre samfunnsoppdraget.

Utviklingslandene etterspør i større grad faglig rådgivning og ser økt kapasitet og økonomisk utvikling som avgjørende for å komme seg ut av bistandsavhengighet.


2. Utviklingsland vil ha norsk kompetanse

Programmer som Olje for utvikling, Skatt for utvikling, Fisk for utvikling og Likestilling for utvikling er basert på etterspørsel fra samarbeidsland.

Innsatsen har bidratt til bedre systemer i mange institusjoner. I flere tilfeller kan innsatsen spores på samfunnsnivå.

3. Må ta tiden til hjelp

Utvikling av kapasitet skjer gradvis. Langsiktig støtte legger til rette for forutsigbarhet og tilpasning over tid.

4. Må forstå lokale forhold

Forståelse for lokale maktforhold er viktig for å få til endringer i styresett og offentlig forvaltning.

Uten politisk vilje blir det ingen endring. De beste løsningene er forankret i lokale behov.

5. Vanskeligst der behovene er størst

I sårbare stater er kvaliteten på offentlig sektor lav. Det er få eksisterende strukturer, lavt utdanningsnivå og begrensede ressurser til å utvikle og vedlikeholde kapasitet.

6. Faglig samarbeid er viktig for Norge

Samtidig som norske fagmiljøer kan gi verdifulle bidrag, bidrar engasjementet også til kunnskap som er nyttig for Norge, ikke minst i internasjonalt normativt arbeid.

7. Skattesamarbeid er viktig

Offentlige inntekter er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Myndigheter må ha inntekter til å finansiere infrastruktur og tjenester. Like viktig er det å bruke pengene til fellesskapets beste.

8. Gode fagpersoner er ikke nok

Kapasitetsutviklingen må være forankret i institusjoner på begge sider, for å unngå for stor avhengighet av enkeltpersoner.

Interessert i å lære mer om resultatene? Se resultateksempler av faglig samarbeid publisert i Norads resultatrapport 2017: Kunnskap mot fattigdom

Publisert 10.12.2017
Sist oppdatert 10.12.2017