Slik er norsk bistand organisert

Her er en oversikt over de viktigste aktørene i norsk utviklingssamarbeid.

Regjeringen

Regjeringen presenterer sitt forslag til  norsk utviklingspolitikk, det vil si politikken for norsk utviklingssamarbeid, for Stortinget. Dette gjør de ved å fremme forslag til Stortinget, gjennom stortingsmeldinger og -proposisjoner. Et spesielt viktig forslag til Stortinget, er det årlige statsbudsjettet.

Stortinget

Stortinget fastsetter målene for norsk utviklingspolitikk og for utviklingssamarbeidet. De folkevalgte bestemmer hvilke land og regioner som skal prioriteres, og hvilke temaer og utfordringer Norges politikk skal fokusere på. Stortinget beslutter også hvor mye penger som skal brukes.

Departementer

Med utgangspunkt i den vedtatte utviklingspolitikken, vedtar Utenriksdepartementet (UD) strategier for samarbeidet med de enkelte landene.

Gjennom norske ambassader forvalter UD forvalter det langsiktige stat-til-stat-samarbeidet med land i Afrika, Asia, Sør-Amerika og Europa. UD forvalter også Norges multilaterale bistand og den norske nødhjelpen. Det er departementet som er politisk ansvarlig for størsteparten av statlig, norsk bistand.

Også flere andre departementer deltar i utviklingssamarbeidet. Klima- og miljødepartementet (KLD) har ansvaret for regjeringens klima- og skogprosjekt (KoS)Statsministerens kontor (SMK) har også påtatt seg ansvar for utviklingstiltak.

Norske ambassader

Norske ambassader spiller en stor rolle i samarbeidet med utvalgte land og regioner. Ambassadene står i løpende kontakt med lokale myndigheter, med det sivile samfunn, med multilaterale organisasjoners lokale representasjoner og med representanter for andre internasjonale samarbeidspartnere.

Ambassadene har også ansvaret for å planlegge, iverksette og følge opp det statlige, norske samarbeidet med landet.

Norad

Norad er et direktorat underlagt Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Norads oppgave er å bidra til effektiv forvaltning av bistandsmidlene, ved å gi faglige råd til de som forvalter bistanden. I tillegg forvalter Norad selv de statlige midlene som kanaliseres gjennom norske frivillige organisasjoner, internasjonale organisasjoner, forskning og næringsliv for utviklingsformål.

Norad sørger også for at utviklingssamarbeidet kvalitetssikres og evalueres.

Norads evalueringsvirksomhet er basert på en egen instruks fra Utenriksdepartementet. Norad beslutter hvilke tiltak som skal evalueres, utarbeider oppdragsbeskrivelse for evalueringene og engasjerer uavhengige forskere eller konsulenter for å gjennomføre evalueringene.

Det er også Norads ansvar å kommunisere resultater av norsk bistand og tilrettelegge for debatt om utviklingsspørsmål.

Norfund

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland (Norfund) er et viktig instrument i norsk utviklingspolitikk.

Gjennom investering i lønnsomme bedrifter og overføring av kunnskap og teknologi skal Norfund bidra til fattigdomsreduksjon og økonomisk utvikling i fattige land.

Norec

Norec, tidligere kjent som Fredskorpset, skal medvirke til å nå de overordnede målene i norsk utviklingspolitikk, og er en del av Norges samlede innsats for å gjennomføre 2030-agendaen.

Virkemiddelet deres er gjensidig utveksling. Det vil si at de jobber med internasjonale partnarskap som ønsker å bruke utveksling til å lære av hverandre og utvikle seg.

Norec er det eneste kompetansesenteret for internasjonal utveksling i Norge. 

Norske fagmiljøers rolle

Selv om Norad er bistandsmyndighetenes fagetat, kan ikke Norad ha spisskompetanse på alle fagområder som er aktuelle i utviklingssamarbeidet.

Derfor er det Norads oppgave å ha kunnskap om hvor den aktuelle kompetansen finnes. Denne kunnskapen gjelder først og fremst andre fagmiljøer i Norge, men noen ganger også internasjonalt.

Utenriksdepartementet, Norad og ambassadene har et bredt samarbeid med norske fagmiljøer når det gjelder vurderinger og resultatoppfølging av utviklingssamarbeidet. Evalueringer fortas alltid av eksterne fagmiljøer.

Lokale myndigheter og partneres rolle

Det er samarbeidslandene selv som har ansvaret for egen utvikling.

Det er derfor en forutsetning for utviklingssamarbeidet i de fleste tilfellene at det er partnerlandet som ber om at et samarbeid kommer i gang.

De tiltakene som skal støttes av Norge må være prioritert og inkludert i de lokale myndighetenes egne planer og budsjetter. Alle bistandsfinansierte tiltak skal gjennomføres innenfor rammene for lokale lover og reguleringer.

Internasjonalt samarbeid

I løpet av de siste tiårene har det blitt utviklet nye samarbeidsformer og måter å gjennomføre utviklingssamarbeidet på. For å sikre seg mot dobbeltarbeid og for å øke effektiviteten på begge sider i samarbeidsrelasjonen, er det ofte hensiktsmessig at flere land samarbeider om sin innsats innenfor utviklingssamarbeidet.

Norge har et utstrakt faglig og praktisk samarbeid med flere vestlige bistandsytere.