Norsk utviklingspolitikk

Utviklingspolitikken skal bidra til økt demokratisering, vektlegging av de universelle menneskerettighetene og støtte tiltak som kan bringe mennesker varig ut av fattigdom. Det blir lagt stor vekt på resultater og effektivisering av bistanden. 

Tematisk skal støtten til utdanning økes kraftig med særlig prioritering av jenter. For å bidra til fattigdomsbekjempelse skal utviklingspolitikken bidra til nødvendig økonomisk vekst og styrking av privat sektor. Innsatsene innen global helse, fred og forsoning, humanitær bistand og økt tilgang til energi videreføres.

Aktuelle stortingsmeldinger

I stortingsmeldingene angis regjeringens politikk og retning.

Om Stortingsmelding 17; Partnerland i utviklingspolitikken

Stortingsmelding nr 17 Partnerland i utviklingspolitikken (2017-2018) redegjør for partnerlandskonseptet i utviklingspolitikken som tidligere beskrevet i Meld- St. 24 (2016-2017) Felles ansvar for felles fremtid. Formålet med konseptet er å konsentrere innsatsen om færre land.  

Regjeringen vil at Norges utviklingspolitiske innsats konsentrere for å oppnå bedre utviklingsresultater og på sikt bidra til at partnerlandene blir uavhengige av bistand. Regjeringen ønsker at samarbeidet med partnerlandene skal, med utgangpunkt i bærekraftsmålene, baseres på et gjensidig ønske om samarbeid for utvikling, inkludere alle utviklingspolitiske virkemidler, og ha en helhetlig tilnærming til utvikling. Meldingen redegjør også for hvordan Regjeringen vil styrke innsatsen for å bygge statlig kapasitet og kompetanse i partnerlandene.

Om Stortingsmelding 24; Felles ansvar for felles fremtid — Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk

Stortingsmelding nr 24 Felles ansvar for felles fremtid — Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk (2016-2017) staker ut retningen for norsk utviklingspolitikk i lys av FNs bærekraftsmål, som legger til grunn en helhetlig tilnærming til global, regional og nasjonal utvikling.

Regjeringen vil legge til rette for økt bruk av partnerskap med privat sektor, sivilt samfunn og multilaterale aktører og nasjonale myndigheter i samarbeidsland for å bidra til fattigdomsbekjempelse og lindring av nød i en stadig mer kompleks verden, der bistandens relative betydning er synkende. Innsatsen vil konsentreres både geografisk og tematisk for å oppnå best mulig resultater.

Om Stortingsmelding 35; Sammen om jobben — Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

 

Stortingsmelding nr. 35, Sammen om jobben — Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet (2014-2015) omhandler hvordan norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping og fattigdomsreduksjon i utviklingsland.

Bistanden skal i større grad ha en katalytisk effekt ved å utløse andre former for kapital, og bidra til lokale økonomiske ringvirkninger av private investeringer. Regjeringen vil øke innsatsen for å bedre rammevilkår, kompetanseoverføring og etablere nye ordninger for samarbeid med næringslivet.

Om Stortingsmelding 29; Globalisering og handel — Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken

Stortingsmelding nr. 29, Globalisering og handel — Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken (2014-2015) drøfter endringer i norsk og global økonomi og handelssamarbeid, og konsekvenser for norsk arbeid med å fremforhandle og benytte handelsavtaler for å fremme norske interesser.

Om Stortingmelding 25; Utdanning for utvikling

Stortingsmelding nr. 25, Utdanning for utvikling (2013-2014) redegjør for hvorfor regjeringen vil styrke innsatsen på utdanningsfeltet. Den gir også en gjennomgang av hva regjeringen Solberg skal prioritere. Målet er å nå dem som trenger det mest. Ikke minst skal innsatsen for å sikre jenters rett til utdanning forsterkes.

Om Stortingsmelding 14; Mot en grønnere utvikling

Stortingsmelding nr 14, Mot en grønnere utvikling – om sammenhengen i miljø- og utviklingspolitikken (2010-2011) ser på virkemidler som kan fremme grønne utviklingsstrategier og hvordan bistanden kan gjøre disse mer attraktive.

Om Stortingsmelding 10; Muligheter for alle

Stortingsmelding nr 10. Muligheter for alle - menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken (2014 - 2015) viser hvordan menneskerettighetene gjennomgående skal ligge til grunn for utformingen av norsk utenriks- og utviklingspolitikk.

Publisert 27.10.2011
Sist oppdatert 04.07.2018