25. november - FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner

Hver tredje kvinne blir utsatt for vold i løpet av livet, ifølge FN. Særlig er jenter og kvinner i konfliktområder utsatte.

Onsdag 25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Ifølge FN blir hver tredje kvinne utsatt for vold i løpet av livet. Skjønt volden rammer på tvers av klasse, religion og etnisitet, er jenter og kvinner i konfliktområder særlig utsatte. Ikke overraskende virker væpnet konflikt og uro negativt inn på jenters og kvinners adgang til utdanning. I noen land er skoler generelt, og jenteskoler spesielt, mål for væpnede gruppers angrep.

Flyktningjenter særlig utsatt

I flere land er frykten for seksuell vold og overgrep på vei til og fra skolen en hovedgrunn til at foreldre holder jenter hjemme. Jenter og kvinner i flyktningeleire er særlig utsatt. Jenter og kvinner på flukt som er midlertidig bosatt hos vertsfamilier er også særlig utsatt for vold, inkludert seksuelle overgrep. Ettersom situasjonen gjør jentene helt avhengige av godvilje fra vertsfamilien, er det nokså uvanlig at de melder fra om slike overgrep.

Risiko og rettferdiggjøring

Også på skolen forekommer seksuell vold mot jenter og unge kvinner, fra lærere eller fra mannlige elever. Studier viser at risikoen er størst i tomme klasserom, i PC-rom og biblioteker, i nærheten av toaletter eller latriner og i sovesalene på kostskoler. En studie fra Vest- og Sentral-Afrika viser at lærere rettferdiggjør seksuell utnytting av kvinnelige elever ved å henvise til elevenes klesdrakt og/eller egne påtrengende seksuelle behov.

Faktaark

The Brussels Working Group on Violence Against Women in Conflict har utarbeidet et faktaark om utdanning og vold mot jenter og kvinner. Brosjyren utdyper temaet og lister opp noen nøkkelkomponenter for å ta fatt i mishandling, seksuell vold mot barn og for å sikre tilgang til trygg utdanning.

Styrket innsats for å hindre angrep på utdanning

Angrep på skolebygg, lærere og elever er ikke uvanlig i krig. Arbeidet for å beskytte utdanning mot angrep får nå større og mer vedvarende oppmerksomhet blant organisasjoner som arbeider med utdanning i krig og kriser. Gjennom et nystartet initiativ i regi av UNESCO, ”Protecting Education from Attack”, planlegges forskning, monitorering, rapportering og dokumentasjon som kan gi bedre kunnskap om beskyttelse av utdanning i væpnede konflikter.