Bruk av gjennomganger: En gylden mulighet til å forbedre kvaliteten

Kvaliteten på desentraliserte evalueringer må heves om de skal bidra til å forbedre bistanden, anbefaler evalueringsavdelingen i Norad på bakgrunn av ny studie av gjennomganger.
Evalueringsavdelingen har over flere år fulgt utviklingen av kvalitet på desentraliserte evalueringer. En evaluering fra 2017 og en studie fra 2020 viste at kvaliteten på disse evalueringene er lav, og siste rapport på temaet viser at kvaliteten på gjennomgangene fortsatt er for svak.  
 
- Rundt halvparten av evalueringene har så store svakheter at det er grunn til å stille spørsmål om disse gir troverdig informasjon om effekter og resultater av norsk bistand. Svært få evalueringer skårer høyt på de fleste kriteriene, forteller fungerende evalueringsdirektør Siv Lillestøl.

Utenriksdepartementet tar grep

Desentraliserte evalueringer er et av de viktigste verktøyene Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Norad har for å få dybdekunnskap om norskfinansierte bistandsprosjekter- og programmer. 
 
Utenriksdepartementet har tatt viktige grep for å forbedre bruken av denne typen rapporter. Blant annet signaliserte departementet tydelig i oppfølgingen av fjorårets studie, at de ønsker en mer strategisk utvelgelse av evalueringer for å sikre læring. 
 
Lillestøl ønsker tiltakene velkomne, men anbefaler at departementet samtidig setter i gang tiltak for å forbedre kvaliteten. 
 
- Det ville være uheldig om man bruker disse evalueringene mer uten at kvaliteten styrkes.  

Viktig verktøy for å vurdere resultater 

Evalueringer kommer i tillegg til løpende kontroll og styringsinformasjon. Løpende resultatrapportering fra bistandsprosjekter viser gjerne om vi ser en positiv utvikling, men de sier ikke alltid noe om hvorfor vi ser endring. Positive eller negative endringer trenger nemlig ikke skyldes det vi gjør. 
 
- For å forstå hvordan bistandsprosjekter virker, trenger vi analyser som går mer i dybden. Det er dette evalueringer kan bidra med. Evalueringer kan gi nyttig styringsinformasjon som kan brukes for å avslutte, videreføre eller fornye bistanden, sier Lillestøl og fortsetter: 
 
- Det er uheldig hvis kvaliteten på evalueringene  er svak. Vi kan da risikere å fortsette med dårlige programmer og gå glipp av muligheter for forbedring og læring.

Må gjøres tilgjengelig

Et siste forbedringspunkt er at evalueringene blir bedre tilgjengelig. Lillestøl anbefaler at rapportene gjøres allment tilgjengelig. 
 
Norad har opprettet en egen avdeling for kunnskap, og både Norad og Utenriksdepartementet har satt kunnskap på dagsorden. Vi tror dette kan gi organisasjonen nytt driv og at dette derfor gir en gylden mulighet til å heve kvaliteten og øke nytten til de desentraliserte evalueringene. 

Desentraliserte evalueringer

  • Desentraliserte evalueringer blir gjennomført på oppdrag av seksjoner og avdelinger i Utenriksdepartementet, ambassader og Norad.

  • Formål er å dokumentere resultater av norsk bistand, samt utgjøre en del av kunnskapsgrunnlaget for beslutninger om videre arbeid med og finansiering av tiltak.

  • Desentraliserte evalueringer inkluderer ikke uavhengige evalueringer som gjennomføres av evalueringsavdelingen i Norad.

  • Evalueringer av tilskuddsmidler er et krav i henhold til statens økonomiregelverk som sier at det skal gjennomføres evalueringer av tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd for å vurdere ressursbruk, organisering og fastsatte mål.
Publisert 26.10.2021
Sist oppdatert 09.11.2021