Bruk av gjennomganger: Bedre kvalitet kan gi bedre bistand

Kvaliteten på desentraliserte evalueringer må heves slik at de kan brukes for å forbedre bistand, anbefaler evalueringsavdelingen i Norad på bakgrunn av ny studie av gjennomganger.

Desentraliserte evalueringer er en viktig kilde til informasjon om effekten og nytten av norske bistandsprogrammer. En evaluering fra 2017 viste at de desentraliserte evalueringene hadde lav kvalitet. En oppfølgingsstudie som nå foreligger, viser at det fortsatt er utfordringer til kvalitet og bruk av rapportene.

I etterkant av evalueringen i 2017 satte Utenriksdepartementet i gang en rekke tiltak som skulle styrke kvaliteten på sentraliserte evalueringer, forteller fungerende evalueringsdirektør Siv Lillestøl.

- Det ble blant annet laget veiledningsmateriale og tilpassede kurs. Det ble også besluttet at det skulle gjøres færre, men større evalueringer, og at tiltak for å øke tilgjengeligheten til evalueringene skulle iverksettes.

Enn så lenge er det for tidlig å si om igangsatte tiltak har bidratt til å heve kvaliteten, forklarer Lillestøl, men studien som nå foreligger viser at det fortsatt er en vei å gå.

Verktøy for målstyring

Over halvparten av evalueringene som vurderes i studien har en svak beskrivelse av metode, og nesten halvparten av evalueringene har store svakheter knyttet til datagrunnlaget for funn. I noen tilfeller var datagrunnlaget for funn fraværende. Det vil si at det er vanskelig å vurdere om funnene er troverdige.

- Dette er uheldig ettersom det kan føre til at beslutninger tas på feil grunnlag. Som en konsekvens, kan velfungerende programmer bli avsluttet eller programmer som kanskje burde vært stoppet, fortsatt motta støtte, forklarer Lillestøl.

Evalueringsavdelingen anbefaler derfor at Utenriksdepartementet og Norad hever kvaliteten på de desentraliserte evalueringene, slik at de kan bli en godt verktøy i mål- og resultatstyring. Avdelingen oppfordrer ledelsen til å ta grep for å sikre at evalueringene blir nyttige og av høy kvalitet.

Desentraliserte evalueringer

  • Desentraliserte evalueringer blir gjennomført på oppdrag av seksjoner og avdelinger i Utenriksdepartementet, ambassader og Norad.

  • Formål er å dokumentere resultater av norsk bistand, samt utgjøre en del av kunnskapsgrunnlaget for beslutninger om videre arbeid med og finansiering av tiltak.

  • Desentraliserte evalueringer inkluderer ikke uavhengige evalueringer som gjennomføres av evalueringsavdelingen i Norad.

  • Evalueringer av tilskuddsmidler er et krav i henhold til statens økonomiregelverk som sier at det skal gjennomføres evalueringer av tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd for å vurdere ressursbruk, organisering og fastsatte mål.
Publisert 04.11.2020
Sist oppdatert 04.11.2020