Informasjonsstøtte: Innspill til ny utlysning

Norad utarbeider en ny innretning av informasjonsstøtten. Vi søker innspill for en ny utlysning i 2020. Frist er 10. desember 2019.

Målet med ordningen er å fremme demokratisk deltakelse, kritisk debatt og kunnskap om utviklingspolitiske temaer i Norge.

I 2019 fordeles nærmere 59 millioner kroner hvert år til nærmere 40 organisasjoner som har to- eller fireårige avtaler med Norad.

En evaluering av ordningen fra 2017 konkluderer med at støtteordningen leverer gode resultater, men det er behov for å se på hvordan den forvaltes og hvordan den kan levere enda bedre resultater.

Norad ønsker derfor å gjennomføre en åpen høringsprosess før en ny utlysning i 2020.

Demokratisk deltakelse

Ifølge ordningsregelverket og Stortingets føringer (Innst. 7 S (2017–2018)) er «formålet med bevilgningen [være] å bidra til å fremme demokratisk deltakelse, kritisk debatt og kunnskap om utviklingspolitiske temaer».

Ordningen skal altså være et virkemiddel for demokratisk deltakelse og politisk påvirkning i Norge, styrke «pådriver- og vaktbikkjefunksjonen», samt fremme debatt om utviklingspolitiske temaer.

Åpen innspillsrunde

I tråd med målene for ordningen om å bidra til økt deltagelse, kunnskap og debatt i Norge, er det åpent for alle å bidra med innspill til en videre innretning. I tillegg er det gått ut en invitasjon til organisasjonene som per dags dato har avtaler under ordningen.

Her er et utvalg av spørsmål vi gjerne vil diskutere videre:

  • På hvilken måte kan støtteordningen bygge opp om bærekraftsmålene og SDG 2030-agendaen - også i gjennomføring av tiltak?

  • I hvilken grad kan kunnskap om globale miljø- og utviklingsspørsmål i Norge styrkes blant utvalgte målgrupper?

  • I hvilken grad kan deltakelse og debatt om utviklingsspørsmål treffe nye målgrupper med denne støtteordningen?

  • Hvordan kan søknad og rapporteringsprosess ivareta riktig forvaltning og samtidig tilpasses ordningens egenart og formål (demokratisk deltakelse, kritisk debatt og kunnskap om utviklingspolitiske temaer)?

  • Muligheter for flere organisasjoner til å levere en fellessøknad om ett eller flere prosjekter?

Det er også mulig å komme med innspill på problemstillinger og perspektiver som ikke er omfattet av punktene over.

På bakgrunn av mottatte innspill utformer Norad et arbeidsdokument. Dette sendes på høring i perioden 1.februar – 21.februar 2020. Alle mottatte innspill offentliggjøres på norad.no til høringsperioden.

Publisert 28.11.2019
Sist oppdatert 29.11.2019