Næringsutvikling
Ordningen har som formål å bidra til arbeidsplasser i prioriterte utviklingsland gjennom levedyktige bedriftsetableringer og bedriftsutvidelser.
Foto: Knut Olav Krohn Lakså/Norad

Tildeling til bedriftsstøtte for næringsutvikling

Til sammen 35 prosjekter fikk innvilget tilskudd etter den første søknadsrunden på tilskuddsordningen Bedriftsstøtte for næringsutvikling.

Ordningen har som formål å bidra til arbeidsplasser i prioriterte utviklingsland gjennom levedyktige bedriftsetableringer og bedriftsutvidelser.

- Vi mottok mange søknader. Noen av søkerne er gamle kjente, andre er nye. Og vi har søkere fra både Norge og utland. Det synes vi er svært positivt med tanke på konkurransegrunnlaget for denne ordningen, forteller underdirektør Paul Wade i seksjon for næringsutvikling i Norad.

Norad forvalter den konkurransebaserte ordningen, som er en oppfølging av stortingsmeldingen om næringsutvikling i utviklingsland.

- Med små midler fra oss kan vi katalytisk bidra til at næringslivet vurderer investeringsprosjekter de kanskje ellers ikke ville gjort.

58 søknader mottatt

Norad mottok til sammen 58 prosjektsøknader innen søknadsfristen. Av totalt 17 søknader knyttet til ren energi ble åtte prosjekter innvilget støtte. Prosjektene omhandler produksjon og tilgang til solenergi, vannkraft og kokeovner.

Norad behandlet totalt 41 søknader på andre sektorer, som landbruk, fisk og marine ressurser, maritim sektor og informasjonsteknologi. Her søkte bedriftene om til sammen 121,8 millioner kroner, mens Norad ga tentativt tilskudd til 27 prosjekter med en ramme på 34,1 millioner.

I ettertid av tildelingen er to avtaler blitt trukket tilbake grunnet mangelfull informasjon fra søker, og to søkere har trukket seg. Noen avtalebeløp har også blitt nedjustert i ettertid grunnet endringer i budsjett. Total tildeling på ren energi ble derfor 20,2 mill. kroner, og 28,6 mill. kroner til øvrige sektorer.

Prosjektene er spredt geografisk; fra Filippinene, India, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka og Vietnam i Asia til Den demokratiske republikken Kongo, Egypt, Etiopia, Kenya, Mosambik, Nigeria, Rwanda, Sør-Afrika, Tanzania, Uganda, Zambia og Zimbabwe i Afrika.

Strenge vurderingskrav

- De fleste av prosjektene vi støtter omhandler forstudier eller opplæring. Vi stiller strenge krav om at verken investeringsbeslutning eller beslutning om mulig ekspansjon må være fattet i forkant, for slik å sikre at støtten har en merverdi. Det betyr at vi skal bidra til å utløse noe mer, noe ekstra, fra næringslivet, sier Wade og understreker:

- Dette er ikke en regulær subsidieordning for næringslivet, men en finansiell støtte fra staten som skal ta ned litt av den risikoen bedrifter opplever i en tidlig fase av et mulig investeringsprosjekt. Samtidig er det viktig at prosjektene er basert på gode forretningsideer. Vi vil ikke at utviklingsland skal være avhengig av bistandssubsidier til evig tid.

Norad har vurdert og poenggitt både prosjekt, partner og forhåpentlige utviklingseffekter. Den samlede poengsummen danner grunnlag for tildeling til de ulike prosjektene. Noen av søknadene som ble avslått, hadde mangelfull dokumentasjon eller tilfredsstilte ikke de formelle kravene i utlysningsteksten.

Flere søknader som søkte om integrert tilskudd i flere faser, har kun fått første fase innvilget, som regel forundersøkelse. Disse har fått anmodning om å søke ordningen på nytt når forundersøkelse er gjennomført og rapportert på en tilfredsstillende måte.

Disse bedriftene fikk tilskudd i 2016

Alle beløp er oppgitt i norske kroner. Det tas forbehold om eventuelle feil.

Africa 118 - 1.000.000
BT Signaal - 500.000 
Computas AS - 1.097.250 
Dendairy Private Limited - 824.300 
Galileo Invest AS - 625.000 
GC Rieber Compact South Africa (Pty) - 1.060.000 
GC Rieber Compact AS - 521.550 
Geogas Enterprise S.A.S. - 1.572.750 
Gjendemsjø AS - 611.000 
IPCO AS - 530.000 
Jiffy International AS - 500.000 
Laboremus Oslo AS - 3.325.645 
Noras Watertech AS - 805.750 
Noria AS - 1.440.000
Norled AS - to prosjekter på henholdsvis 819.400 og 2.537.000
Pilot Flight Academy - 1.000.000 
Oxyvision AS - 3.145.000 
Penda Manufacturing - 790.625 
Reflectil Holding AS - 750.200 
SAR AS - 600.000 
Tiqri AS - 1.187.300
Vestfold Plastindustri AS - 1.404.750 
Yara Myanmar Services - 1.922.000 

Støtte til ren energi:  

Agua Imara AS - 2.033.750
Malthe Winje AS - 3.000.000
Norconsult AS - 803.500
Prime Cookstoves AS - 2.550.000
Scatec Solar ASA - tre prosjekter på henholdsvis 3.318.674, 3.538.386 og 4.915.300

Publisert 16.06.2017
Sist oppdatert 16.06.2017