Bedriftsstøtte for næringsutvikling

Ordningen “Bedriftsstøtte for næringsutvikling” har som formål å bidra til arbeidsplasser i prioriterte utviklingsland gjennom levedyktige bedriftsetableringer og bedriftsutvidelser.

Norad har besluttet å avlyse den pågående søknadsrunden for bedriftsstøtte for generell næringsutvikling, grunnet budsjettkutt. Dette påvirker ikke ordningen for rettet mot energiinvesteringer, som er finansiert over en annen budsjettpost.  

Bedriftsstøtteordningen finansieres over to poster i statsbudsjettet. Midler til den generelle ordningen bevilges over kapittelpost 162.70, mens midler til ordningen rettet mot energiinvesteringer bevilges over kapittelpost 162.72. Etter at ordningen ble lyst ut har Stortinget redusert bevilgningen til næringsutvikling og handel (kapittelpost 162.70) med 100 millioner kroner. Budsjettkuttet har påvirket mulighetene for å inngå nye avtaler under den generelle bedriftsstøtteordningen. Den aktuelle runden er derfor avlyst.  

Privat sektor spiller en nøkkelrolle i utvikling og i kampen for å nå bærekraftsmålene. Arbeidet med privat sektor og jobbskaping i utviklingsland er derfor høyt prioritert for Norad. Avlysningen av inneværende runde av den generelle bedriftsstøtteordningen påvirker ikke eksisterende avtaler. Avlysningen foregriper heller ikke hva som vil skje med ordningen fremover. Norad vil i år videreutvikle vårt privatsektorarbeid. Dette innebærer vurdering av eksisterende og nye instrumenter, og spissing av innsatsen. Vi skal bruke midlene der de gir størst utviklingseffekt.  

Om støtteordningen

Tilskudd gis for å redusere risiko i forkant av en investeringsbeslutning. Dette inkluderer støtte til forundersøkelser, partnersøk, prøveproduksjon, opplæring av lokalt ansatte, øke sysselsetting (av lokal arbeidskraft), styrking av lokale leverandører/verdikjeder og lokale infrastrukturinvesteringer.

Gjennom slike tiltak skal tilskuddsordningen bidra til å oppnå bærekraftsmål 8, spesielt delmål 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8 and 8.10.

Formål

Formålet med denne søknadsbaserte tilskuddsordningen er å støtte prosjekt som stimulerer til og fremmer en sunn næringsutvikling i utviklingsland, og som bidrar til jobbskaping eller yrkesopplæring, som til slutt skal bidra til fattigdomsbekjempelse.

Tilskuddsordningen er ubundet og dermed åpen for både norske og internasjonale bedrifter.

Publisert 08.09.2016
Sist oppdatert 24.11.2021