Fiskefarm i Malawi
Det forventes en reduksjon av fangstpotensialet i tropiske havområder som følge av klimaendringer.
Foto: Ken Opprann

Hav, fisk og klima

Klimaendringer vil få konsekvenser for livet i havet.

Varmere vann, synkende oksygennivå og forsuring i verdenshavene vil kombinert føre til negative endringer i de marine økosystemene. Dette slo FNs klimapanel (IPCC) fast i sin femte hovedrapport.

Arter vil bli forflyttet. Det blir endringer i artsmangfoldet og strukturen i næringsnettet. Disse endringene vil få forskjellige virkninger i ulike havområder.

Klimaendringene forventes å føre til en omfordeling av havets ressurser. Det forventes en reduksjon av fangstpotensialet i tropiske havområder. Det vil innebære dårligere matsikkerhet og færre inntekter til fiskeriavhengige samfunn ved tropiske hav.

Jevnlige målinger av temperatur og andre fysiske og biologiske forhold i havet gir verdifull informasjon om tilstand og utvikling. Det gir også informasjon om hvordan endringene påvirker organismene på ulike nivåer i næringskjeden. Slike tidsserier er viktig for å forstå det økologiske samspillet. De gjør oss bedre rustet for å kunne fatte beslutninger om høsting – nå og anslag for kommende år.

God fiskeriforvaltning er en mulig tilpasning til klimaendringer.

Mangroveskog og korallrev gir ekstra beskyttelse

Kystområder er spesielt utsatt når det gjelder kraftige vinder og uvær. Havstrømmer og bølger kan bryte ned landjord i kystområder.

Korallrev og mangroveskog utgjør fysiske barrierer mot ødeleggelser av landjorda. 

Både korallrev og mangroveskog er i tillegg viktige oppvekst- og leveområder for fisk og andre organismer.

Publisert 26.10.2011
Sist oppdatert 07.06.2021