Hvilken del av norsk bistand bør evalueres?

Evalueringsavdelingen i Norad åpner for forslag til nye evalueringer når evalueringsprogrammet for 2015-2017 skal bestemmes.

Mål for evalueringer

Evalueringsvirksomheten skal dokumentere i hvilken grad departementets, utenriksstasjonenes og Norads arbeid for å realisere fastsatte mål i norsk utviklingspolitikk er effektivt, relevant og oppnår resultater som forutsatt.

Målene for evalueringsvirksomheten vil være 

  • å vurdere måloppnåelse og resultater i forhold til vedtatte planer; 
  • å vurdere om ressursbruken står i rimelig forhold til oppnådde resultater; 
  • å systematisere erfaringer for å kvalitetssikre og forbedre fremtidig virksomhet gjennom gode læringsprosesser; og 
  • gi informasjon til bevilgende myndighet og allmennheten

Evalueringsvirksomheten skal bidra dels til å lære og samle erfaringer fra norsk deltakelse i internasjonalt utviklingssamarbeid, dels til å holde aktørerne i norsk utviklingspolitikk forvaltningsmessig ansvarlig. Den enkelte evaluering kan vektlegge disse to formål forskjellig.

Fra instruksen for evaluering av norsk utviklingssamarbeid

Avdelingsdirektør Tale Kvalvaag i evalueringsavdelingen i Norad sier alle er velkomne til å komme med forslag, fra organisasjoner med interesse for bistand og utviklingsspørsmål til skattebetalere som ønsker å vite mer om resultater av norsk bistand.

- Men vi ønsker naturlig nok innspill om evalueringer som faktisk lar seg gjennomføre. Det er ikke alle spørsmål om bistand vi kan få svar på gjennom en evaluering, understreker hun.

Innsendte forslag til evalueringer må være konkrete, og kort begrunnet, helst ikke mer enn ti linjer.

Evalueringsavdelingen avgjør

Evalueringsavdelingen i Norad kan velge å evaluere enhver aktivitet finansiert over det norske bistandsbudsjettet. Reglement for økonomistyring i staten krever at utvalget skal bestemmes etter kriteriene vesentlighet, egenart og risiko.

- Ut fra forslagene vi mottar, er det evalueringsavdelingen i Norad som tar den endelige beslutningen om hva som skal med i evalueringsprogrammet. Instruksen vi jobber etter er tydelig på at det er vi som fatter beslutning om hvilke evalueringer som skal inngå i programmet, forteller Kvalvaag.

Både Norads direktør og Utenriksdepartementet kan bestemme at det skal gjennomføres flere evalueringer i tillegg, men de har ikke anledning til å ta noen evalueringer ut av evalueringsprogrammet.

Evaluerer overordnede spørsmål

De fleste evalueringene tar for seg overordnede spørsmål som tematiske innsatsområder eller strategier, eller spørsmål om hvordan bistanden organiseres. Evalueringsavdelingen vil vanligvis ikke evaluere enkeltstående prosjekter. Det foretas allerede gjennomganger av mange enkeltprosjekter fordi det er en del av avtalen med samarbeidspartnere eller fordi saksbehandlere mener det er nødvendig.

- Vi har begrenset kapasitet, så hvert år er vi nødt til å prioritere mellom de ulike forslagene vi mottar – og ideene vi selv har. De mer tematiske evalueringene vi igangsetter skal dels bidra til læring, og dels ansvarliggjøre bistandsforvaltningen, sier Kvalvaag.

Send dine forslag til post-eval@norad.no innen 8. desember. Alle forslag vil bli vurdert, og det nye evalueringsprogrammet er planlagt ferdigstilt i januar/februar. Det vil bli offentliggjort på norad.no.

For mer informasjon om evalueringsavdelingens virksomhet, vennligst se norad.no/evaluering.

Publisert 06.11.2014
Sist oppdatert 16.02.2015