Rapport om økonomiske mislighetssaker – ajourføring fjerde kvartal 2021

Internrevisjonen har i perioden 1. oktober – 31. desember 2021 opprettet 14 varslingssaker.

I samme periode ble 20 saker avsluttet, hvorav 15 med reaksjon.

  • Totalt tilbakebetalt til Norad er 1.553.136 norske kroner.
  • Totalt tilbakebetalt til tilskuddsmottakers prosjekter er 186.782 norske kroner.
  • Se mer detaljer på regjeringen.no.

Rapporter om økonomiske mislighetssaker

Hvert kvartal publiserer UDs sentrale kontrollenhet en oversikt over avsluttede saker, hvor mistanke om økonomiske misligheter er dokumentert og som er blitt avsluttet med en reaksjon. Denne publiseres også på norad.no under tittelen «Rapport om økonomiske mislighetssaker - ajourføring».

At en sak er avsluttet, vil si at mistanken om misbruk enten ikke ble dokumentert, eller – hvor mistanken ble dokumentert – at de misbrukte midlene enten er helt eller delvis tilbakebetalt, eller at andre reaksjoner er blitt gjennomført. Pågående saker er ikke tatt med.

Oversikten utarbeides som oppfølging av regjeringens nulltoleranse for korrupsjon, og en full oversikt over sakene legges ut på regjeringen.no. Oversikten omfatter saker under UDs, Norads, Norecs og Norfunds ansvarsområde. Første gang en oversikt over alle avsluttede saker ble publisert var i november 2011. 

For ytterligere informasjon, kontakt Norads internrevisjon.

Publisert 17.01.2022
Sist oppdatert 19.01.2022