Foto: GPE/ Kelly Lynch

Ny rapport: Inkluderingsinnsatsen nytter, men tar tid

1 milliard mennesker lever med en form for funksjonsnedsettelse. 80 prosent av disse personene lever i land i Sør og er blant de mest marginaliserte og sårbare.

Det er ti år siden forrige evaluering av Norges arbeid med å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i bistandssamarbeidet ble gjennomført. En ny evaluering viser at det fortsatt gjenstår arbeid for at Norge ivaretar inngåtte forpliktelser. 

Fra visjon til praksis
Norge har inngått mange normative forpliktelser i denne tiårsperioden. Norge har blant annet ratifisert den internasjonale konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og i år har regjeringen lansert en ny strategi ‘likestilling for alle’- styrket innsats for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingspolitikken (2022-2025). 

Evalueringsrapporten viser imidlertid at det er utfordringer knyttet til å operasjonalisere målene og endre praksis i bistandsadministrasjonen.   

"Bistandsadministrasjonen har ikke lykkes med å kommunisere hvordan disse forpliktelsene skal følges opp", sier fungerende evalueringsdirektør Siv Lillestøl, og legger til at "å jobbe med inkludering har blitt sett på som noe valgfritt". 

Evalueringen påpeker at støtten til personer med nedsatt funksjonsevne innenfor Norges humanitære innsats er spesielt svak.  

Positive funn
"Det er også positive funn i evalueringen", påpeker Siv Lillestøl. "Norge har vært en sterk stemme for å støtte rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne på globale arenaer som f.eks Global Action on Disability-nettverket. Norsk støtte til utdanningssektoren på nasjonalt nivå i Malawi og Nepal har også bidratt til økt fokus på inkludering i nasjonal utdanningspolitikk og strategier."

"Det er også svært positivt at enkelte lokale prosjekter kan vise til at flere barn med funksjonsnedsettelser inkluderes i skolehverdagen”, sier fungerende avdelingsdirektør Siv Lillestøl.  

Avhengig av internasjonal støtte 
Evalueringen identifiserer barrierer som hindrer barn med funksjonsnedsettelser i å få et godt utdanningstilbud. "For at disse barrierene skal bygges ned finner evalueringen at partnerland i Sør er avhengig av stabil, fleksibel og langsiktig støtte fra sine samarbeidspartnere", avslutter Siv Lillestøl.

Se rapporten "Evaluering av Norges arbeid med å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i utviklingssamarbeidet" her.

 

 

Publisert 30.11.2022
Sist oppdatert 30.11.2022