Stor konkurranse om støtte til universitetssamarbeid

Norad mottok 199 søknader om universitetssamarbeid. Mer enn 300 partnerinstitusjoner i 50 land står bak søknadene til NORHED II.

Lanseringen av NORHED II i mars oppfordret universiteter i Norge og utviklingsland til å utvikle felles prosjektsøknader for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning. Innen fristen 29. juni hadde Norad mottatt 199 søknader. Det er en klar økning siden forrige utlysning i 2013.

- Antallet søknader indikerer et behov for fortsatt støtte til kapasitetsutvikling av høyere utdanning og forskning i utviklingsland. Vi er spesielt glade for sterk interesse og engasjement fra norske høyere utdanningsinstitusjoner for denne typen utviklingssamarbeid», forklarer NORHED-koordinator Jeanette da Silva i Norad.

Totalt er det 17 norske høyere utdanningsinstitusjoner som søker om NORHED II-midler. Ordningen krever at norske høyere utdanningsinstitusjoner akkreditert av NOKUT står som søkerinstitusjon.

Geografisk konsentrasjon

97 prosent av søknadene inkluderer ett av de 12 partnerlandene som er prioritert i utlysningen. 50 prosent inkluderer Etiopia. På de neste plassene følger Uganda og Tanzania. Nepal og Colombia har flest søknader i Asia og Latin-Amerika.

De mottatte søknadene har en klar geografisk konsentrasjon, men det er en annen dimensjon som NORHED-koordinator da Silva fremhever.

- Det brede antall samarbeidspartnere og land involvert viser en økende grad av samarbeid mellom utviklingsland sammenlignet med forrige programperiode (NORHED I). Vi er spente på effekten av dette vil ha for å styrke regionale akademiske nettverk.

Mangfold av temaer og partnerskap

Av de seks tematiske delprogrammene under NORHED II var 50 prosent av søknadene under tematikken helse eller klimaendringer og naturresurser. De fleste søknadene er imidlertid tverr- og flerfaglige, og omfavner flere av bærekraftsmålene.

Prosjektpartnere er hovedsakelig universiteter. NORHED II har imidlertid åpnet opp for å inkludere andre typer prosjektpartnere. Søknadene gjenspeiler derfor et bredere spekter av type partnere, og inkluderer forskningsinstitutter, sivilsamfunnsorganisasjoner, internasjonale organisasjoner, myndighetsorganisasjoner og privat sektor.

Veien videre

Norad har allerede vurdert søknadene for formelle kriterier, hvor 190 søknader gikk videre til neste fase. Nå vil søknadene bli vurdert av eksterne fageksperter som er opprettet for hvert delprogram.

Ekspertene vil vurdere kvalitet og relevans, samt partnerskap og implementering. Prosjekter som blir anbefalt for støtte vil deretter bli delt med norske ambassader i relevante land, og Norads fagavdelinger.

Søkere kan forvente endelig avgjørelse i november, med oppstart av nye prosjekter tidlig 2021.

Høye forventninger

Sterke høyere utdanningsinstitusjoner med kapasitet til å levere inkluderende utdanning og forskning av høy kvalitet er en forutsetning for at universiteter kan spille en viktig rolle i nasjonal som internasjonal utvikling.

- Den første fasen av NORHED (2013-2020) har produsert viktige resultater som har bidratt til kapasitetsutvikling av universiteter i en rekke tematikker og fagområder, med betydelig samfunnsmessig innvirkning. Vi har store forventninger til de mottatte søknadene for NORHED II, og ser frem til neste fase av programmet.

Publisert 27.07.2020
Sist oppdatert 27.07.2020