Første steg mot ny finansieringsmekanisme tatt

Det kom inn 125 skisser før fristen for å sende inn nyskapende prosjektidéer for helse- og utdanningsinnovasjon utløp 17. februar.

Norad lanserte før jul utlysningen for skisser til innovasjonsprosjekter sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Utlysningen var starten på en ny finansieringsmekanisme annonsert av utenriksminister Børge Brende i forbindelse med Visjon 2030.

Skisserer opp veien videre

Prosjektidéene som kom inn under skisseutlysningen, skal brukes til å definere rammene for påfølgende hovedutlysninger, både tematisk og økonomisk.

De 125 ideene kommer fra et bredt spekter av aktører innen næringslivet, akademia og sivilsamfunnet.

Liv Marte Nordhaug, prosjektleder for innovasjon i Norad, er veldig glad for å ha mottatt så mange idéer til nyskapende prosjekter.

- Vi kommer til å gå gjennom alle skissene og blant annet se på hvilke tema og innovasjonstilnærminger som peker seg ut som særlig viktige og lovende. Dette vil danne grunnlaget for mer spissede utlysninger hos Norad, Forskningsrådet og Innovasjon Norge før sommeren, sier Nordhaug.

Norad har det overordnede ansvaret for forvaltning av hele mekanismen, men samarbeider med de to andre institusjonene om forvaltning av midlene.

Finansieringsmekanismen har en ramme på opptil 150 millioner kroner over tre år fra 2016.

Prioriterer fokusland

Hovedutlysningene skal lanseres før sommeren i regi av hver av de tre institusjonene. For Norads del vil det være snakk om å gjennomføre innovative anskaffelser, noe som innebærer full internasjonal konkurranse om å levere løsningen. Den pågående innovative anskaffelsen EduApp4Syria er et eksempel på denne metoden for å fremme nyskaping.

Alle innovasjonsprosjektene som får innvilget støtte gjennom hovedutlysningene, skal bidra til oppnåelse av de nye bærekraftsmålene innen utdanning og/eller helse i ett eller flere av landene som mottar norsk bistand.

Prosjekter som jobber mot, eller implementeres i, regjeringens 12 fokusland for norsk bistand vil bli prioritert. Dette er Mosambik, Nepal, Haiti, Somalia, Sør-Sudan, Malawi, Myanmar, Mali, Etiopia, Afghanistan, Palestina og Tanzania.

Publisert 19.02.2016
Sist oppdatert 19.02.2016