Med skogmilliarder i startgropa

Ti prosent av de norske bistandskronene brukes i klima- og skogprosjektet til å bevare regnskogen – har det gitt resultater? De første evalueringene av prosjektet viser at Norge har fått en god start og løftet skogspørsmålet høyere på den internasjonale dagsorden.

Den største norske bistandssatsingen under denne regjeringen er klima- og skogprosjektet. På oppfordring fra prosjektet følger Norads evalueringsavdeling denne satsningen tett, og deres første evalueringer av prosjektet viser at det norske initiativet har stimulert politikkutviklingen både internasjonalt og i skoglandene. Arbeidet med et internasjonalt finansieringssystem for å hindre avskoging i utviklingsland har kommet godt i gang, og over førti land er så langt involvert.


– Disse første evalueringene er ment å gi råd til det videre arbeidet med klima- og skogprosjektet. Rapportene omhandler prosjektets bidrag til et internasjonalt rammeverk for reduksjoner av utslipp fra avskoging (REDD+) og fem rapporter om prosessene i noen utvalgte samarbeidsland; Brasil, Guyana, den Demokratiske republikken Kongo, Tanzania og Indonesia.  


God fremdrift i skoglandene


Evalueringen viser at det er stor forskjell mellom landene som Norge samarbeider med. Brasil har på eget initiativ klart å redusere avskogingen i Amazonas, og mottar støtte fra klima- og skogprosjektet basert på oppnådde resultater. Et liknende system er planlagt i Guyana og Indonesia, men i disse landene er den norske støtten ennå i en tidlig fase. I Tanzania og den Demokratiske republikken Kongo bistår klima- og skogprosjektet med kapasitetsbygging for REDD+.
Den foreløpige vurderingen er at fremdriften er god i de ulike landene. I Guyana, Tanzania og Kongo har mye blitt oppnådd på kort i tid. Den norske støtten til Brasil blir billedlig beskrevet som nøkkelen i tenninga – det startet motoren som fikk det hele til å gå. Og i Indonesia blir klima- og skogprosjektet omtalt som en katalysator med potensial til å gjøre det lønnsomt å bevare skog istedenfor å hogge den ned.


Utfordringer og resultater


Dagens evalueringer er de første i en lang rekke evalueringer som skal følge prosjektet over tid. De peker på utfordringer og problemstillinger som prosjektet må ta hensyn til framover.


Blant de mer kritiske merknadene er at prosjektet har uklare krav og forventninger til hvordan skoglandene skal ta hensyn til urfolksrettigheter og til bevaring av biologisk mangfold. Evalueringen er også kritisk til at mange ulike modeller og avtaler er blitt brukt for å kanalisere støtte til skoglandene.


Hvor går veien videre?


Evalueringene anbefaler at Norge bør fortsette å spille en aktiv rolle i debatten om et finansieringssystem for å hindre avskoging i utviklingsland. Dette er også viktig å bli enige om hvordan landene kan motiveres til å delta i et langsiktig og resultatbasert arbeid.


Norge bør opprettholde høye sosiale og miljømessige standarder, og ha styresett og finanskontroll høyt på dagsorden. For å følge opp arbeidet anbefaler evalueringene at Norge bør sørge for en tett tilstedeværelse i landene.

Om klima- og skogprosjektet skal bli en suksess, avhenger også om det blir en bindende og overordnet internasjonal klimaavtale. Uten en klimaavtale, vil skogsatsingen på sikt gå en usikker fremtid i møte.

Faktaboks:

  • REDD står for Reduced Emissions from Deforestation and forest Degradiation - Reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse.
Faktaboks:
  • Evalueringen er gjennomført av det britiske selskapet LTS International i samarbeid med Indufor Oy, Ecometrica og Chr. Michelsen Institute. Teamleder er Pat Hardcastle.
Faktaboks
  • Regjeringens klima- og skogprosjekt ble lansert av statsminister Jens Stoltenberg under klimatoppmøtet på Bali i desember 2007. Et av de sentrale målene til prosjektet er å bidra til å inkludere reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland (REDD+) i en ny global klimaavtale.
  • Et annet mål er å bidra til å redusere klimagassutslippene fra skogsektoren i utviklingsland så raskt som mulig, allerede før en ny klimaavtale er på plass. 
  • Klima- og skogsatsningen har som et tredje mål å bevare naturskog for dens gode evne til å lagre karbon, og for å bevare mangfoldet av arter og genressurser, økosystemtjenester og livsgrunnlaget til mennesker som lever i og av skogene.
  • En overordnet målsetning for satsningen, i tillegg til klimamålene, er å bidra til fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling i utviklingsland.