Klimatilpasset landbruk

Norsk landbruksbistand har fokus på klimatilpasning. Fattige matprodusenter er de som først merker de dramatiske konsekvensene av endret klima.

Et tiltak for å tilpasse landbruket klima er konseptet klimasmart landbruk.

Konseptet - på engelsk Climate smart agriculture (CSA) - ble introdusert av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) i 2010.

Klimasmart landbruk omfatter tre elementer:

  1. bærekraftig produksjonsvekst og inntektsvekst i landbruket,
  2. tilpasning til endret klima og
  3. reduksjon av klimautslipp.

Ideen er at landbruket skal bidra til nasjonale mål for grønn vekst.

Den globale alliansen for klimasmart landbruk (GACSA) ble opprettet i 2014.

GACSA er et forum som samler ulike aktører som arbeider for å fremme klimasmart landbruk. Norge har vært aktive bidragsytere i oppstarten av alliansen.

Norsk bistand har blant annet bidratt til å utbre klimasmart agronomi, deriblant Conservation Agriculture (CA). CA anses som en bærekraftig og lønnsom teknologi som kan bidra til økte inntekter til bonden samtidig som produksjonen blir mer klimarobust.

Klimautslipp fra jordbruk

Landbruk er også en betydelig bidragsyter til klimautslipp. Utslipp av klimagasser fra jordbruk utgjør 12 – 14 prosent (inklusive utslipp fra gjødselproduksjon) av de totale utslippene, mens utslipp fra avskoging og skogforringelse (REDD) utgjør 10-15 prosent. Endringer i arealbruk utgjør omtrent en tredjedel av de totale klimautslippene.

Det er mulig å øke produktiviteten i landbruket samtidig som utslipp av klimagasser og avskoging reduseres.

Klimasmart landbruk i Zambia
Klimasmart landbruk gir 1) høyere produktivitet, 2) reduserer utslipp av klimagasser og 3) reduserer fattigdom. Derfor har Norge støttet Zambian Conservation Farming Unit (CFU) i en årrekke. Bønder som har fått grundig opplæring i metoden av CFU, fortsetter å bruke denne kunnskapen. Det gir resultater.
Publisert 27.10.2011
Sist oppdatert 28.07.2017