Puslespillbrikker
Foto: Vardan Papikyan on Unsplash

Kunngjøring: Søknad om Plusspartnerstatus

Sivilsamfunnsorganisasjoner som fyller visse vilkår, kan søke Norad om godkjenning som plusspartner. Se mer om plusspartnerordningen her. Det vil være mulig å søke om plusspartnerstatus fra 1.august 2023. Kunngjøringen er åpen, uten tidsfrist.

Søknader kan sendes til: plusspartner@norad.no merket Plusspartnersøknad.

Formål

Formålet med Plusspartner er å innføre en samarbeidsmodell for store, strategisk viktige partnere (plusspartnere) med gode systemer og rutiner. Status som plusspartner vil utløse rett til en mer overordnet oppfølging og forenklet søknadsprosess for plusspartnere, som skal frigjøre mer tid til strategisk dialog med vekt på resultater, innovasjon og læring.

Norad understreker at det gode samarbeidet med organisasjoner som ikke kvalifiserer som Plusspartner, eller ikke ønsker å inngå en slik form for samarbeid, vil fortsette som i dag og er viktige bidrag til norske utviklingspolitiske mål.

Godkjenning som plusspartner gir ikke i seg selv rett til tilskudd. Plusspartnere må søke om støtte når Norad utlyser tilskuddsmidler.

Hvem kan søke om plusspartnerskap

Sivilsamfunnsorganisasjoner som anser at de fyller kriteriene for plusspartnergodkjenning kan sende inn en søknad.

For internasjonale føderasjoner og medlemsorganisasjoner kan kun den norske organisasjonen sende søknad om plusspartnergodkjenning. Dersom det ikke finnes en norsk organisasjon, kan den internasjonale delen av føderasjonen søke om plusspartnergodkjenning.

Mer informasjon om kriterier og vilkår er gitt her: Regelverk for strategiske partnerskap for sivilsamfunnsorganisasjoner (Plusspartner).

Kriterier for plusspartnergodkjenning

Kriterier innenfor følgende områder skal være oppfylt for å bli godkjent som plusspartner:

 • Juridisk person
 • Terskelverdi
 • Fagkompetanse
 • Programtilnærming
 • Resultatstyring- og læringssystem
 • Risikostyring, herunder oppfølging av nulltoleranse
 • Helhetlig dokumentert virksomhetsstyring

Dette kriteriet bør være oppfylt for å bli godkjent som plusspartner:

 • Klima- og miljøhensyn er integrert i hele søkers virksomhet

Det vil bli vurdert som positivt om:

 • Søker har deltatt i og ledet sivilsamfunnskonsortier, samt har erfaring med andre bistandsaktører

Mer informasjon om alle kriteriene ovenfor er gitt i plusspartnerregelverket pkt. 5.2 (Vedlegg 1 til denne utlysningen). For de to første kriteriene (juridisk person og terskelverdi) gis den informasjonen også her:

 • Juridisk person: Søker må være en juridisk person. Nøyaktig og dekkende informasjon om organisasjonsform må oppgis.
 • Terskelverdi: Søker må kunne dokumentere en samlet årlig programportefølje i ODA-godkjente land på:
o   minimum 100 millioner norske kroner (MNOK)
eller
o   minimum 50 MNOK i tilskudd fra Norad/ Utenriksdepartementet (inkl. norske ambassader)/Klima- og miljødepartementet til programaktiviteter i ODA-godkjente land i minimum ett av siste tre regnskapsår.

Der søker er del av en internasjonal føderasjon/medlemsorganisasjon er det kun søkers egen programportefølje som vil bli vurdert for godkjenning.

Beløp i utenlands valuta omregnes til NOK med den Norske Bank valutakurs per 1.januar d.å. Terskelverdiene vil indeksreguleres f.o.m. 2024.

Hvordan søke om plusspartnergodkjenning

Søker sender en kort innledende søknad på norsk eller engelsk til Norad på norad-forvaltningssystemer@norad.no. Innledende søknad skal inneholde en kort redegjørelse (maks 200 ord) om hvorfor søker anser seg som en strategisk viktig partner for Norad og norske utviklingspolitiske mål og dokumentasjon som viser at søker oppfyller vilkåret om terskelverdi . Dersom søker ikke har en inneværende tilskuddsavtale med Norad, bes søker også legge ved dokumentasjon på sin organisasjonsform som viser at søker er en juridisk person, samt sin overordnede strategi.

Søker blir kontaktet av Norad for informasjon om tidsrammene for søknadsbehandlingen og vil bli invitert til et møte for å klargjøre hvilken dokumentasjon som er nødvendig for vurderingen. Der søker er en eksisterende partner til Norad, vil dokumentasjon og vurderinger/gjennomganger Norad allerede har tilgjengelig utgjøre del av dokumentasjonen.

Norad vil prioritere å behandle søknader fra søkere som har konkrete planer om å søke om tilskudd over en av Norads ordninger i inneværende år.

Dersom søker er del av en global føderasjon/ medlemsorganisasjon og deler systemer og retningslinjer med denne, skal disse være del av vurderingen.

Dersom søker har gyldige internasjonalt anerkjente sertifiseringer og/eller har oppnådd gode resultater i partnervurderinger gjennomført av andre store internasjonale givere, kan dette inngå som del av dokumentasjonen av vilkårene for å bli godkjent som plusspartner. Dette kan dokumenteres ved en redegjørelse for sertifisering og/eller resultater i partnervurdering(er), samt relevant underlagsdokumentasjon. 

Norad kan innvilge plusspartnergodkjenning dersom kriteriene som skal være oppfylt vurderes som oppfylte, altså de syv første vilkårene listet opp ovenfor (pkt. 5.2 a)-g) i plusspartnerregelverket). Selv om søker oppfyller disse kriteriene, har søker ikke krav på plusspartnergodkjenning. Ved vurderingen av om søknader skal innvilges, vil Norad legge vekt på graden av oppfyllelse utover nødvendig minimumsnivå, oppfyllelse av kriteriene om klima- og miljøhensyn og deltakelse i konsortier nevnt ovenfor (pkt 5.2 h) og i) i plusspartnerregelverket), samt Norads behov for strategiske samarbeidspartnere innenfor ulike prioriterte innsatsområder i norsk utviklingspolitikk.

Godkjenning som plusspartner kan innvilges for et eller flere tematiske områder der søker har dokumentert meget god kompetanse og kapasitet (se plusspartnerregelverket pkt. 5.2 c).

Plusspartnergodkjenningen har en varighet på fem år og kan fornyes.

Rettigheter og plikter for plusspartnere

Godkjenning som plusspartner gir rettigheter og plikter på tvers av alle tilskuddsordninger Norad forvalter innenfor de tematiske områder plusspartner har blitt vurdert og godkjent for. Rettighetene og pliktene inkluderer:

Rettigheter:

 • Skalerbare avtaler (der utlysninger åpner for det)
 • Forenklet søknad
 • Fleksibel finansiering
 • Overordnet resultatstyring
 • Overordnet oppfølging, inkludert strategisk dialog

Plikter:

 • Informasjonsplikt
 • Statistikkrapportering
 • Tilrettelegge for kontroll
 • Resultatinformasjon

Mer informasjon om disse rettighetene og pliktene er gitt i plusspartnerregelverket pkt. 9 og 10, samt i beskrivelsen av modellen her.

Retten til overordnet oppfølging og strategisk dialog (se plusspartnerregelverket pkt. 9 e) gir ikke plusspartnere krav på at synspunktene fra dialogen tas hensyn til ved utarbeidelse av bredere prioriteringer, ordningsregelverk eller utlysninger. Strategisk dialog vil ikke omfatte innspill til utforming av konkrete utlysninger.

Plusspartnere har rett til å levere forenklet søknad ved alle utlysninger om tilskudd som Norad foretar, innenfor de tematiske områder plusspartnergodkjenningen gjelder. Ved søknad på utlysninger med tematikk som en plusspartner ikke er godkjent for, må full søknad sendes inn på lik linje med andre søkere. Dersom søknad omfatter både tema som plusspartner er godkjent for og tema som ikke har vært del av plusspartnervurderingen, må plusspartner dokumentere kompetanse og kapasitet på det sistnevnte temaet, se plusspartnerregelverket pkt. 5.2 c) og pkt. 9 b).

For organisasjoner som allerede har tilskuddsavtale med Norad på det tidspunktet de blir godkjent som plusspartner, vil det være en overgangsperiode på inntil 12 måneder der eksisterende avtale revideres.

Tilbakekall av plusspartnergodkjenning

Ved innvilgelse av plusspartnergodkjenning anses søker/organisasjon å ha akseptert de forutsetningene og kravene som stilles til status som plusspartner i pkt. 9-10 i plusspartnerregelverket.

Dersom forutsetningene for plusspartnergodkjenning faller bort i løpet av godkjenningsperioden kan Norad treffe vedtak om tilbakekall av godkjenningen.  

Norad kan også treffe vedtak om tilbakekall av godkjenningen dersom organisasjonen/søker har brutt informasjonsplikten i plusspartnerregelverket pkt. 10 a). Brudd på opplysningsplikten kan f.eks knytte seg til opplysninger om at Plusspartners drift er i strid med lov eller annet relevant regelverk og dette er dokumentert av en annen offentlig myndighet. Vedtak om tilbakekall kan også fattes der plusspartner på annen vesentlig måte har brutt bestemmelsene i plusspartnerregelverket eller vilkår fastsatt av Norad med hjemmel i plusspartnerregelverket, for eksempel i retningslinjer.

Plusspartner skal varsles og har rett til å uttale seg før Norad fatter vedtak om tilbakekall av godkjenning.

Ved avslag

Avslag på søknad om plusspartnergodkjenning, samt vedtak om tilbakekall av plusspartnergodkjenning etter pkt. 8 i plusspartnerregelverket, kan påklages. Klage sendes Norad, som kan omgjøre avslaget. Finner Norad ikke grunn til å omgjøre avslaget, sendes klagen til overordnet organ (Utenriksdepartementet) for behandling og avgjørelse. 

Ved opprettholdelse av avslaget eller vedtak om tilbakekall etter klagebehandling, vil en organisasjon kunne søke om plusspartnergodkjenning på nytt tidligst 12 måneder etter tidspunkt for endelig vedtak.  

Kontaktinformasjon til ansvarlig enhet

Spørsmål om denne kunngjøringen kan rettes til Norads Seksjon for forvaltningssystemer, norad-forvaltningssystemer@norad.no.

 

Vedlegg 1: Regelverk for strategiske partnerskap for sivilsamfunnsorganisasjoner (Plusspartner) («Plusspartnerregelverket»)

 

Publisert 28.06.2023
Sist oppdatert 28.06.2023