Norge - Uganda 25 år med energisamarbeid

Om publikasjonen

 • Utgitt: desember 2015
 • Serie: --
 • Type: --
 • Utført av: Multiconsult
 • Bestilt av: Norad
 • Land: Uganda
 • Tema: Energi og infrastruktur
 • Antall sider: 56
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-857-0
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

I Uganda har 15 prosent av dagens befolkning på nærmere 40 millioner mennesker tilgang til elektrisitet.

I 1990 var tilgangen mindre enn 5 prosent. Denne økningen, samtidig som Ugandas befolkning har doblet seg de siste 25 årene, vitner om betydelig fremgang i landets energisektor. I dag lever omkring 20 prosent av Ugandas befolkning i fattigdom, noe som også antyder en positiv utvikling de siste 25 årene; i 1990 levde mer enn halvparten av landets befolkning i fattigdom. Likevel er veien tilbake kort; nærmere 50 prosent av dagens befolkning lever i det usikre mellomsjiktet mellom fattig og middelklasse.

Tilgang til elektrisk kraft er helt fundamentalt for at Uganda skal fortsette reduksjonen av fattigdom og utvikle seg til et moderne velferdssamfunn. God kraftforsyning er avgjørende for å gi gode offentlige tilbud, skape arbeidsplasser og økonomisk vekst. Mye tyder på at den samlet sett positive utviklingen i landet i senere år har sammenheng med økt og forbedret tilgang til elektrisitet.

Energisamarbeidet mellom Norge og Uganda startet for alvor med norsk støtte til bygging av vannkraftverk på Nilen tidlig på 90-tallet. Siden har samarbeidet blitt gradvis styrket, og bidratt til utvikling innen flere områder av sektoren frem til i dag. I løpet av denne perioden har Ugandas energisektor gått fra å være i dyp depresjon til å omtales som en av Afrikas mest lovende, med økende tiltrekningskraft på private investorer. Det pågår i 2015 omfattende utbygging av ny kraftproduksjon og utvidelse av det nasjonale kraftnettet.

Det er imidlertid fortsatt en lang vei å gå dersom Uganda skal nå sin visjon om 80 prosent tilgang til elektrisitet innen 2040 (National Vision 2040).

Utfordringene er mange og komplekse, og Uganda er avhengig av bistand fra sine utviklingspartnere for å gjennomføre investeringene som kreves i utvidelse og forsterkning av kraftsystemet. Hensikten med denne rapporten er å belyse hovedområdene for energisamarbeidet mellom Norge og Uganda, som omfatter blant annet

 1. Institusjonelt samarbeid med de sentrale aktørene i energisektoren,
 2. Utvikling av små og store vannkraftverk,
 3. Bygging av mer enn 2000 kilometer kraftlinje og tilknytning av opptil 25 000 nye strømkunder på landsbygda, samt
 4. Utdanning, forskning og entreprenørskap innen ren energi.

Kapitlene i rapporten følger denne inndelingen tematisk. Det fokuseres både på prosjekter med norsk bistand og på den overordnede utviklingen i sektoren fra ca. 1990 og frem til i dag.

Rapporten omfatter samarbeid innenfor ren energi. Det petroleumsrelaterte samarbeidet mellom Norge og Uganda, som blant annet Olje for Utviklingprogrammet (OfU), er ikke omtalt her.

En full oversikt over prosjekter som omfattes av norsk bistand til ren energi i Uganda finnes i vedlegg.

Publisert 21.01.2016
Sist oppdatert 21.01.2016