Estersia Manjira er 27 år og ingeniør.
Dobbelt så mange kvinnelige ingeniører i Tanzania
Ingeniør er et mannsyrke i Tanzania. Derfor satte den norske ambassaden i Tanzania i 2010 i gang et program med månedlig økonomisk støtte til kvinnelige ingeniørstudenter. Det har virket; antallet kvinnelig ingeniører i Tanzania er mer enn fordoblet siden programmet startet

«Du som kvinne kan ikke tillate deg å jobbe innen byggfaget»

Slike utsagn gir stadig flere tanzanianske kvinner blaffen i.

50% av verdens kvinner er i lønnet arbeid. For menn er det samme tallet 75%. Om alle kvinner i arbeidsfør alder hadde jobbet, ville de skapt verdier tilsvarende 12 billioner kroner, nesten like mye som bruttonasjonalproduktet i Kina. Det anslår UNIDO, FNs organisasjon for industriell utvikling.

Fremgang, men ikke nok

Verden har blitt et bedre sted for kvinner, ifølge enkelte av FNs indikatorer. For eksempel er mye oppnådd i kampen mot kjønnslemlestelse og barneekteskap, og det er nesten like mange jenter som gutter i skolen.

Likevel har vi en lang vei å gå før alle former for kjønnsdiskriminering er historie. Fortsatt er kvinner underrepresentert innen utdanning, på arbeidsmarkedet og i maktposisjoner. Kvinner fyller bare 25% av verdens ministerposter og lederstillinger. 

Samtidig kaster vold og trakassering en mørk skygge over millioner av kvinners liv. En av tre kvinner i verden har opplevd fysisk og/eller seksuell trakassering før de fyller 15.

Alle vinner på mer likestilling

Likestilling er ikke bare etisk forsvarlig: Når kvinner holdes ute av arbeidsstyrken, går vi glipp av viktige inntekter, kompetanse og gode ideer.

I mange utviklingsland kan flere kvinner i arbeidslivet være nøkkelen til et høyere bruttonasjonalproduktskatteinntekter – og ikke minst et mer rettferdig og likeverdig samfunn.

Utdanning, arbeid og holdningsendring er nøkkelord


Utdanning for jenter er viktig av mange grunner. En grunn er at de lærer å kjenne sine rettigheter, og at de i større grad blir i stand til å ta kontroll over eget liv. Jenter som går på skole gifter seg senere, de får barn senere, de blir bedre rustet til arbeidslivet, og de blir i fremtiden bedre stand til å gi sine egne barn et sunt og godt liv.

Fattigdom er gjerne tett knyttet til diskriminerende lover og sosiale normer. Mange kvinner er økonomisk avhengig av partneren sin. Dette fører til en skeiv maktbalanse i hjemmet og i samfunnet. Med en gang kvinner får muligheten til å tjene sine egne penger, vil de få mer innflytelse, både i hjemmet og samfunnet. Og de vil i større grad være i stand til å komme seg ut av et voldelig ekteskap eller undertrykkende relasjoner.

Gjennom vårt arbeid med likestilling og kvinners rettigheter er målet å sørge for at kvinner får lik rett til økonomiske ressurser, mulighet til å eie jord og like muligheter til ledende stillinger.

For å nå bærekraftsmål 5 må alle land må vedta lover og føre en politikk som sikrer kvinners rettigheter og beskytter mot kjønnsbasert vold og overgrep. I tillegg må vi jobbe for å endre seiglivede holdninger!

Kvinner i Tanzania utfordrer gamle kjønnsrollemønstre

Norge og Norad støtter jenter i utviklingsland på vei inn i mennenes domene. I mange land er for eksempel ingeniøryrket dominert av menn, spesielt innen bygg og anleggsbransjen.

For ti år siden var kun fire prosent av alle ingeniører i Tanzania kvinner. Bistandsprogrammet Structured Engineers Apprentice Programme har bidratt til en dobling i antallet kvinnelige ingeniører i landet, blant annet gjennom stipend til studier og praksisordninger.

En positiv tilleggseffekt er at de kvinnelige ingeniørene utfordrer kjønnsroller i mannsdominerte sektorer i samfunnet. De er gode rollemodeller og åpner dører for kvinner som kommer etter dem.

Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 22.09.2021