Privat sektor er satt på avskogingskartet

Det norske klima- og skoginitativet (NICFI) har vært med på å øke internasjonal oppmerksomhet rundt privat sektors rolle i avskoging av tropisk regnskog, viser ny evaluering. Samtidig har mangel på dokumentasjon gjort det vanskelig å evaluere den strategiske tilnærmingen og effektene av prosjektene.
Etterspørsel og tilbud etter råvarer som bidrar til avskoging må ned for å lykkes med å redusere utslipp fra avskoging. Eksempler på slike råvarer er palmeolje, biff, soya og tremasse/papir, som i stor grad forvaltes av privat sektor. Derfor er det også viktig for det norske klima- og skoginitiativet å støtte initiativer som er rettet mot privat sektor. Bevilgningene til denne typen prosjekter har økt siden 2013. Siden 2015 har arbeidet fått en større plass i klima- og skoginitiativets strategiske rammeverk. 

Evaluering av privat sektor-initiativer

Den økende oppmerksomheten rundt privat sektors rolle i avskogingen er bakgrunnen for at evalueringsavdelingen har fått gjennomført en evaluering av initiativer som arbeider med sektoren. Målet er å fremskaffe kunnskap og lærdommer som kan brukes i pågående og fremtidig støtte til prosjekter innen sektoren. Evalueringen er et innspill til klima- og skoginitiativets neste strategiperiode for 2020-2030. 
 
Evalueringen tar utgangspunkt i perioden 2008-2019, og har sett spesielt på prosjekter i Indonesia og Brasil. Utvalget vurderer i hovedsak prosjekter som gjennomføres av sivilsamfunnsorganisasjoner, men inkluderer også fond, prosjekter og tiltak som er globalt og regionalt orientert. Arbeidet er gjennomført av konsulentselskapene Analysis for Economic Decision (ADE) og Nordic Consulting Group (NCG).
 

Manglende dokumentasjon

Det har vært en utfordrende øvelse å evaluere klima- og skoginitiativets arbeid med privat sektor-initiativene i mangel på strategiske nedfellinger og dokumentasjon. Utfordringene for datainnsamlingen ble ytterligere forsterket av covid-19 som la begrensninger på reiser og tilgang til intervjuobjekter.
 
- Evalueringsteamet klarte ikke å oppdrive dokumentasjon som tyder på at klima- og skoginitiativet har noen detaljert strategisk tilnærming av deres porteføljestyring av privat sektor-initiativene, forteller kunnskaps- og evalueringsdirektør Håvard Mokleiv Nygård. 
 
Ettersom det er mangel på dokumentasjon, mangler også pålitelig resultatdata for å kunne vurdere om igangsatte tiltak er sannsynlig å bidra til måloppnåelse. Selv om de fleste aktivitetene innenfor porteføljen kan forstås som at de støtter klima- og skoginitiativets overordnede målsettinger, er det ikke mulig å stadfeste om potensielle synergieffekter mellom aktivitetene har blitt innfridd. 

Lite fokus på fattigdomsreduksjon

Evalueringsteamet fant at initiativene innen privat sektor så langt har gitt viktige bidrag, særskilt til å øke den internasjonale oppmerksomheten rundt privat sektors rolle i – og viktigheten av – å redusere og reversere tap av tropisk skog. 
 
- Klima- og skoginitiativet har også vært en fleksibel donor som er villig til i stor grad å gjennomføre innovative pilotprosjekter. Størrelsen på prosjektene og mangelen på dokumentasjon gjør det riktignok vanskelig å se at disse kan ha gitt resultater på aggregert nivå, fortsetter Nygård. 
 
Et tydelig nedfelt og overordnet mål for privat sektor-initiativene er å støtte fattigdomsreduksjon, men evalueringen finner at majoriteten av tiltakene ikke har et bevisst forhold til hvordan tiltaket påvirker sårbare grupper og fattigdomsnivået lokalt, nasjonalt eller globalt.

Anbefaler tydeligere strategi 

Den store bredden av prosjekter i privat sektor-porteføljen gir et godt utgangspunkt for å kunne bygge opp en solid erfaringsbase. Denne kan brukes til å vurdere hvilke prosjekter som har vist best resultat og dermed har størst potensial. 
 
- For å vurdere og sammenligne resultat må man ha et godt resultatrammeverk, gode indikatorer, effektive systemer for monitorering, evaluering og læring. Systemet har ikke vist seg å være tilstrekkelig egnet til å gi nødvendig resultatinformasjon på prosjekt- og porteføljenivå. Da er det også vanskelig å prioritere ressursene dit de vil ha mest effekt, konkluderer Nygård.
 
Evalueringsavdelingen i Norad har derfor følgende anbefalinger til Klima- og miljødepartmentet for å forbedre arbeidet med privat sektor:  
 
  • Tydeliggjøre departementets strategiske tilnærming til privat sektor-initiativer inkludert størrelsen på støtten, og avklare hvordan utviklingseffekter og merverdi av innsatsen skal vurderes, systematiseres og rapporteres.

  • Tydeliggjøre hvordan målet om fattigdomsbekjempelse skal vektlegges når ulike hensyn avveies/balanseres.

  • Gjennomføre en helhetlig vurdering av pilot-prosjekter i porteføljen med sikte på å etablere beslutningsgrunnlag for å avgjøre hvilke tiltak skal videreutvikles, oppskaleres eller avsluttes.
Publisert 29.03.2021
Sist oppdatert 29.03.2021