Nytt evalueringsprogram: Pandemien fordrer nye måter å jobbe på

Evalueringsavdelingen lanserer evalueringsprogrammet for 2021-2022. Pandemien er bakteppe også i årets evalueringsprogram.

- Revidert evalueringsprogram bygger videre på de tematiske fokusområdene næringsutvikling, klima og miljø, humanitær bistand og bistand til land og regioner i sårbare situasjoner, det nye er at evalueringsavdelingen vil gjøre mer fortløpende følgeevalueringer fremover, sier evalueringsdirektør i Norad, Håvard Mokleiv Nygård.

Følgeevaluering av nytt FN-fond

Norge tok i fjor initiativ til å opprette et nytt FN-fond (UN COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund) som har som formål å sikre en samordnet FN-innsats for å hjelpe land med å møte ringvirkningene av koronakrisen.

- Vi går nå videre med en evaluering av fondets arbeid. Dette kommer i kjølvannet av en forstudie av covid-19-responsen som ble ferdigstilt i vår som evalueringsavdelingen tok initiativ til og deltok i. Per i dag fins det ikke et system for såkalt «system-wide»-evaluering hos FN, altså et system som for eksempel kan se på hva FN samlet får til i et land. De forskjellige multilaterale organisasjonene har alle sine egne evalueringssystem. Denne evalueringen av covid-19-fondet er derfor viktige ikke bare som en evaluering av dette arbeidet, men fordi den også viser hvordan slike «system-wide»-evalueringer kan gjøres, sier Håvard Mokleiv Nygård.

Nye arbeidsmetoder

Evalueringsdirektøren forteller at pandemien har gjort datainnsamling vanskelig, men at situasjonen også har muliggjort en verdifull utprøving og utvikling av metodiske tilnærminger til datainnsamling herunder bruk av maskinlæring og satellittdata.

Det er kommet frem nye måter å arbeide på som har gjort det enklere å få med stemmer fra utviklingsland. Webinarer har blant annet bidratt til økt deltagelse og representasjon. Og sett i klimaperspektiv har redusert reising bidratt til Norads mål om å kutte i flygning.

- Vi ser likevel frem til å kunne reise igjen, for å bedre forstå kontekst i arbeidet samt å være til stede der det skjer. Samtidig vil vi ta med oss videre våre nye erfaringer med virtuelle møter med partnere og interessenter, sier evalueringsdirektøren.

Humanitær innsats

Programmet viderefører overordnede temaer fra de foregående programmene, herunder humanitær innsats som er et viktig satsningsområde i norsk utviklingspolitikk og har et samlet budsjett på over 5,5 mrd. kroner i 2021. I tillegg brukes store beløp til langsiktig utviklingsinnsats i land og regioner i sårbare situasjoner.

En evaluering som evalueringsavdelingen nå går i gang med, ser på Norges innsats i Sahel-regionen.

- Norge har hatt et flerårig satsningsarbeid i Sahel-regionen som utløp i år. Sahel er en region det er spesielt vanskelig å jobbe i og å oppnå gode resultater i. Nå som Norge skal i gang med en ny satsingsperiode i Sahel, blir det spesielt interessant og viktig for oss å se på hva som har fungert og eventuelt ikke fungerte i forrige periode. Vi vil også vurdere om det er mulig å gjøre en følgeevaluering av den nye Sahel-strategien for å gi en løpende vurdering og læring om hvor det kan gjøres mer, hvor det treffes dårlig og hvor det treffes bra med innsatsen, forklarer Håvard Mokleiv Nygård.

Overgangen fra humanitær til langsiktig innsats

Sentralt i det reviderte programmet står også evaluering av hvordan norsk utviklingssamarbeid håndterer overgangen og sammenhengene mellom humanitært arbeid og langsiktig bistand. Evalueringsprogrammet planlegger derfor å kartlegge og analysere hvordan norsk utviklingsinnsats arbeider med overgangene og sammenhengene mellom humanitær krisehjelp, arbeid for fred og forsoning og langsiktig bistand.

- Det er overlapp i porteføljene på hvilke land som får humanitær hjelp og hvilke som går videre til å motta langsiktig bistand. Dette såkalte humanitære nexus er et problemkompleks som vi hører at det er et skrikende behov for å evaluere. Det blir den første evalueringen av den tematikken fra norsk side, sier evalueringsdirektøren og legger til at det til høsten er jubileum for The Grand Bargain som ytterligere vil sette fokus på samarbeid og effektivisering av bistandsaktørene.

Klima og miljø er viktige tema

Klimaendringer og svak forvaltning av miljøet på land og til havs gjør mennesker mer utsatt for humanitære kriser og kan undergrave arbeidet for å nå bærekraftsmålene. I og med at støtte til fornybar energi – vann-, sol- og vindkraft– er et viktig satsningsområde for norsk bistand, vil en av evalueringene i programmet rette fokus mot klimareduserte gassutlipp og vurdere i hvilken grad satsningen på fornybar energi har fort til reduserte klimagassutslipp.

Webinar 26. august: Programmet presenteres på et webinar om kunnskap i bistanden 26. august. Der legges også evalueringsavdelingens årsrapport også frem. Følg sendingen direkte her eller se det i opptak: Hvordan bidra til bedre læring i norsk bistand?

Publisert 12.08.2021
Sist oppdatert 12.08.2021