Hva bør evalueres i norsk utviklingspolitikk de neste årene?

Evalueringsavdelingen i Norad utformer evalueringsprogrammet for 2021-2023. Kom med dine forslag og anbefalinger om hva som bør evalueres.

Tradisjonen tro ønsker evalueringsavdelingen i Norad forslag og kommentarer til temaer for evalueringsprogrammet. Noe utradisjonelt kommer oppfordringen i mars måned. Bakgrunnen er at Håvard Mokleiv Nygård først nå er tiltrådt i stillingen som kunnskaps- og evalueringsdirektør i Norad. Nygård kommer fra stillingen som forskningssjef i PRIO.

- Jeg gleder meg til å videreføre det flotte arbeidet avdelingen gjør med å evaluere norsk bistand. Det finnes sjeldent enkle løsninger eller åpenbare svar på dette feltet. Utvikling er komplekst og vi får ikke til bærekraftig utvikling hvis vi ikke hele tiden innoverer og lærer, sier Nygård, før han fortsetter:

- Vi som avdeling skal gjøre vår del her og sørge for at vi stiller de viktige spørsmålene og bruker de beste verktøyene for å bringe på banen ny kunnskap. Vi ser frem til å jobbe med aktørene i bistandssektoren så de på en best mulig måte kan sette denne kunnskapen i omløp.

Pandemi preger program

De siste årene har evalueringsprogrammet vært tematisk fokusert på humanitær innsats og sårbare stater, klima, privat sektor, multilateralt samarbeid og innretningen av norsk bistand. Temaene er fortsatt aktuelle, ifølge Nygård, men legger ingen føringer for innspill.

- Vi vil gjerne ha innspill på andre tema og problemstillinger som nå er viktige å ta fatt på. Årets program blir utformet med en global pandemi som bakteppe, en pandemi som på mange måter har satt oss mange år tilbake hva gjelder å redusere fattigdom og ulikhet og skape rettferdige, frie og fredelige samfunn. Det er naturlig at også dette påvirker hvordan vi tenker om og utformer programmet, fortsetter Nygård.

Omfattende samarbeid

Evalueringsavdelingen har allerede iverksatt og levert på en større innsats knyttet til pandemien. I løpet av 2020 fikk avdelingen kartlagt Norges foreløpige innsats innenfor bistanden. I samarbeid med Folkehelseinstituttet i Norge og OECDs evalueringsnettverk har avdelingen utarbeidet notater om bruk av kontantoverføringer og kommunikasjon av vaksinebistand.

Sist, men ikke minst har avdelingen inngått et samarbeid med FNs generalsekretær om en følgeevaluering av nasjonale FN-kontorers respons til covid-19.

- Vi kan nok forvente oss å se flere slike samarbeidsprosjekter i den kommende tiden, både om covid-19-respons og andre tema. Samarbeidene med OECDs evalueringsnettverk har vist seg nyttig for å få rask oversikt over hva som finnes av kunnskap fra evalueringer innen et felt og gjøre tilgjengelig kunnskap som allerede eksisterer på en enkel måte, forteller Nygård.

Kommer før sommeren

Selv om evalueringsavdelingen hadde et høyt produksjonsnivå også i 2020, ble enkelte prosjekter forsinket som følge av pandemien. Disse evalueringene skal vurderes på nytt i det kommende programmet.

Innspill fra bistandsforvaltningen og eksterne miljøer som sivilsamfunnsorganisasjoner og forskningsmiljøer er uvurderlige når programmet nå utarbeides, ifølge Nygård.

Det nye programmet presenteres før sommeren, både i en norsk og en engelsk versjon.

Evalueringer i regi av evalueringsavdelingen

Evalueringsavdelingen har ansvaret for tematiske evalueringer av gjennomføringen av norsk utviklingspolitikk enten bistanden er forvaltet av Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norad, Norec eller Norfund.

Avdelingen beslutter hva som skal evalueres i henhold til egen instruks. Det viktigste utvelgelseskriteriet er relevans, ut fra en vurdering av «risiko, egenart og vesentlighet», ifølge statens økonomireglement.

Ansvaret for evaluering av enkeltprosjekter, såkalte desentraliserte evalueringer, ligger hos de som er ansvarlige for tiltakene i henhold til økonomireglementet.

Alle evalueringene fra evalueringsavdelingen i Norad offentliggjøres sammen med avdelingens anbefalinger til departementene om hva som bør følges opp. Departementenes planer for - og rapportering på - oppfølging av evalueringsrapportene blir også tilgjengelig på senere tidspunkt.

Publisert 03.03.2021
Sist oppdatert 03.03.2021