Tre lærdommer som ruster bistandsforvaltningen for kriser

Grundige analyser, god koordinering av norsk innsats og aktiv samhandling med internasjonale partnere er de tre viktigste lærdommene når evalueringsavdelingen i Norad oppsummerer fjoråret.

Lærdommene er hentet fra flere evalueringer som ble lansert i 2019, deriblant en evaluering av Norges innsats i Sør-Sudan, av norsk bistand til privatsektorutvikling og jobbskaping, og en evaluering av Norges multilaterale partnerskap.

Grundig forarbeid

- Å ha oversikt over og forstå dokumenterte erfaringer og tidligere opparbeidet kunnskap bør alltid være en del av gode forberedelser før nye bistandstiltak settes i gang, sier evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Flere evalueringer, både i år og tidligere, peker på at forarbeidet før tiltak settes ut i livet har vært mangelfull. Kunnskap om, og bruk av, kontekst er viktig for at bistanden skal være relevant.

- I evalueringen av Norges innsats i Sør-Sudan ble manglende bruk av konfliktanalyse sett som en svakhet i planleggingen. Kontekst- og konfliktanalyser kunne bidratt positivt til et samstemt arbeid på landnivå, fortsetter Bastøe.

Koordinering gir bedre resultater

Det er ofte en intensjon at flere bistandstiltak samlet skal oppnå mer enn de enkelte tiltakene hver for seg. En måte å sikre en slik koordinering av innsatsen på, er gjennom bruk av porteføljestyring. Det innebærer å aktivt styre en gruppe tiltak for å oppnå definerte, felles mål.

- Forutsetningen for å få dette til henger sammen med den første lærdommen, nemlig at kunnskap innhentes før, og under gjennomføring brukes for å informere styring, læring og beslutninger underveis, sier Bastøe.

Behovet for å koordinere større deler av innsatsen ble også funnet i en evaluering av norsk bistand til privatsektorutvikling og jobbskaping. Ved å se de ulike virkemidlene innenfor denne type bistand i sammenheng, øker sannsynligheten for å velge de beste tiltakene for å få til utviklingen man ønsker seg.

Samarbeid gir bredere kunnskapsgrunnlag

Evalueringsavdelingen i Norad deltar også i fellesevalueringer og studier med andre internasjonale bistandsaktører. Dette bidrar til å frembringe et bredere kunnskapsgrunnlag om hvilke bistandstiltak som virker og ikke virker enn det som kan gjøres som enkeltorganisasjon. På denne måten får ulike bistandsaktører større innsikt som kan benyttes i planlegging og gjennomføringen av tiltak.

Tilsvarende viste en evaluering av Norges multilaterale partnerskap gjennom Verdensbanken og FN flere eksempler på at internasjonalt samarbeid er til gjensidig nytte. Denne formen for partnerskap er både et verdifullt verktøy for å fremme multilateralisme og for å mobilisere innsats på områder som er av spesiell interesse for Norge på en måte vi ikke hadde klart alene.

- En av forutsetningene for at internasjonalt samarbeid og samhandling skal lykkes er at det er tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i den norske bistandsforvaltningen, understreker Per Øyvind Bastøe.

Åpenbare lærdommer

Med covid-19-pandemien har bistandsforvaltningen i Norge – og andre land – raskt måttet omstille seg for å fylle nye behov. Lærdommene i årsrapporten til evalueringsavdelingen er trukket frem nettopp med dette for øyet.

- Disse lærdommene vi trekker fram i årsrapporten er ikke nye, og for noen ganske åpenbare. Men de er viktige å ha på plass når kriser oppstår og rask respons er avgjørende. Evalueringsavdelingen vil derfor understreke at dette er spesielt viktige hensyn nå i lys av covid-19-krisen.

Bedre planlegging og koordinering av bistandstiltak kan gjøre oss bedre rustet til å lære av – og ta i bruk – viktige erfaringer når en krise slår inn.

På grunn av covid-19-restriksjoner har evalueringsavdelingens seminarer flyttet seg til nettet. Opptak av debatter gjennomført i forbindelse med rapportlansering denne våren ligger tilgjengelig på norad.no/evaluering. Det er planlagt lansering av en rekke evalueringer høsten 2020. Se oversikt over hvilke evalueringer som er under utarbeidelse.

 

Se flere kommentarer til årsrapporten i egen faktaboks. 

Publisert 24.06.2020
Sist oppdatert 24.06.2020