Bistandsreform stoppet opp etter få år

I 2004 ble norsk bistandsadministrasjon reformert og norske ambassader fikk en styrket rolle. Etter fem år stoppet deler av reformen opp viser en evaluering av organisatoriske aspekter av administrasjonen.

Evalueringen har sett på utviklingen i ambassadenes roller og ansvar, og arbeidsdelingen mellom ambassadene og Utenriksdepartementet (UD).

Formålet i 2004 var å forenkle, modernisere og effektivisere norsk bistand. Under reformen ble ansvaret for den bilaterale bistanden overført fra Norad til Utenriksdepartementet, som desentraliserte flere oppgaver og midler til ambassadene.

  • Se opptak fra lanseringsseminaret nederst i artikkelen

Evalueringen viser at reformen ble reversert i 2009. Da sank andelen av norsk bistand som ble forvaltet av ambassadene. I 2018 forvalter ambassadene rundt 15 prosent av det norske bistandsbudsjettet. 

Sentralisering

- Sentraliseringen som evalueringen finner er i tråd med internasjonale trender på bistandsfeltet, hvor en rekke land har integrert utviklingspolitikken sterkere i utenrikspolitikken, sier evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Sentraliseringen er også i tråd med generelle trender i offentlig forvaltning.

- Evalueringen viser også at ambassadene generelt har fått svekket beslutningsmyndighet når det gjelder å inngå nye avtaler.

Siden 2009 har bistand gjennom andre kanaler økt kraftig, særlig til fond og tematiske satsinger. Evalueringen viser at ambassadene mangler informasjon og oversikt over de totale norske midler via ulike bistandskanaler i samarbeidsland.

Flere ansatte

I 2017 forvaltet 41 ambassader bistand. Evalueringen viser at antall ansatte ved disse ambassadene har økt. Antallet stillinger har steget fra om lag 165 i 2004 til 301 i 2017.

En viss overføring av stillinger fra Norad til ambassadene var planlagt, men evalueringsteamet har ikke klart å påvise hva årsaken til den store veksten er.

- Det er ikke mulig å fastslå om veksten er knyttet til bistandsfeltet eller til de mange andre oppgavene som ambassadene er pålagt, forklarer Bastøe.

Styring og støtte

Ambassadene er pålagt en rekke oppgaver knyttet til utenriks- og utviklingspolitikk, fra forvaltning, konsulære saker, migrasjon til næringsfremme.

- Til evalueringsteamet rapporterte ambassadene at de opplever for svak støtte fra UD. I noen tilfeller erfarer ambassadene at de må koordinere kollegaene hjemme i departementet. Ikke minst opplever ambassadene at det er dobbeltarbeid og overlapp mellom ulike deler av systemet, sier Bastøe.

Ambassadene er mest fornøyd med den faglige støtten fra Norad. Men noen av informantene i evalueringen setter spørsmålstegn ved om den land- og kontekstspesifikke kompetansen i direktoratet er i ferd med å svekkes. Noe som muligens skyldes manglende uteerfaring blant de ansatte i Norad.

Evalueringen viser at Norads evne til å assistere ambassadene ble ytterligere svekket etter at Norad fikk overført mer forvaltning og større oppgaver innen helse og utdanning i 2017.

Anbefalinger fra evalueringsavdelingen

Evalueringsavdelingens anbefalinger til Utenriksdepartementet:

  • Sikre bedre strategisk styring og koordinering fra UD for å unngå dobbeltarbeid og overlapp mellom UDs ulike avdelinger, Norad og ambassadene.
  • Tydeliggjøre hva som skal være ambassadenes rolle når det gjelder norsk bistand som ytes gjennom andre kanaler på landnivå (som for eksempel Norads tilskuddsordninger, bidrag gjennom multilaterale kanaler og fond, humanitær bistand m.m). 
  • Tilpasse karrieresystem og organisasjon for å sikre stabil og tilstrekkelig utviklingskompetanse i UD, Norad og ved ambassadene.

Om evalueringen

Evalueringen ser på resultatene av reformen i 2004 og dagens situasjon. Funnene i rapporten er nyttige å ta med seg i det pågående reformarbeidet.

Evalueringen har sett på utviklingen i ambassadenes roller og ansvar, og arbeidsdelingen mellom ambassadene og Utenriksdepartementet (UD).

Evalueringsteamet har primært sett på forholdet mellom UD og fem utvalgte ambassader; Afghanistan, Etiopia, Kenya (og støtten til Somalia), Nepal og Mosambik. Evalueringen har også gått gjennom offentlige dokumenter, tildelingsbrev og andre styringsdokumenter mer generelt, i tillegg til statistikk og sammenligning med andre land.

Norad er kun del av evalueringen i de tilfellene hvor Norad inngår i det faglige støtteapparatet overfor ambassadene. Forholdet mellom Utenriksdepartementet og Norad generelt er ikke del av evalueringen.

Evalueringen er gjennomført av Menon Economics.

Opptak fra lanseringsseminaret

Se opptak fra lanseringsseminaret, som ble avholdt 16. oktober 2018. Se her for oversikt over deltakerne. Seminaret er delt inn i kapitler, for å velge et bruk de gule feltene i tidslinjen. 

Publisert 12.10.2018
Sist oppdatert 12.10.2018