Ti år med klima- og skoginitiativet: Resultatene evalueres

Det norske klima- og skoginitiativet ble lansert i slutten av 2007. Nesten like lenge har initiativet blitt evaluert. I det tiårsjubileet nærmer seg, redegjør evaluatorene for resultatene så langt.

Siden 2008 har Norge bevilget opp til tre milliarder kroner årlig til regjeringens klima- og skoginitiativ over bistandsbudsjettet. Målsettingen er å bidra til det internasjonale arbeidet for reduserte utslipp fra avskoging og skogforringelse, også kjent under forkortelsen REDD+.

REDD+ omtales særskilt i Paris-avtalen, som er den første rettslig bindende klimaavtale med reell global deltakelse fra alle land.

- Et av de mest synlige resultatene av initiativet er den oppmerksomheten bærekraftige skoginitiativ fikk på klimakonferansen i Paris i fjor. Norges innsats har vært sterkt medvirkende til at dette nå blir akseptert som en viktig global agenda for å forhindre klimaforandring, sier evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Resultatet trekkes spesielt frem i en ny synteserapport som sammenstiller funn i tidligere evalueringer av initiativet og FN-programmet UN-REDD.

Forbedringspotensial

Den nye rapporten som baserer seg på til sammen 15 evalueringer, viser samtidig at det finnes flere forbedringspotensial for å oppnå konkrete resultater på landnivå i flere av samarbeidslandene.

- Evalueringene viser at involvering av sivilsamfunn og politiske vilje hos nasjonale ledere er avgjørende for langsiktige resultater. Globale intensjoner må oversettes til nasjonale og lokale initiativ for å oppnå merkbare resultater, forteller Bastøe.

Følgeevaluering

Siden 2010 har evalueringsavdelingen i Norad fulgt initiativet gjennom to perioder med følgeevaluering. Formålet er å fremskaffe uavhengig dokumentasjon av resultater underveis i gjennomføringen av klima- og skoginitiativet. Lærdommene fra evalueringene formidles løpende til de involverte aktørene og offentligheten.

- Evalueringsavdelingen har gjennom hele prosessen hatt en god dialog med Klima- og miljødepartementet, selv om vi ikke alltid har hatt sammenfallende vurderinger, sier Bastøe. Hensikten med evaluering er nettopp å påpeke både styrker og svakheter.

Nye innsatser

Det norske klima- og skoginitiativet går frem til år 2030. Det er forventet nye internasjonale innsatser i lys av Paris-avtalen og arbeidet med FNs bærekraftsmål. Det er derfor viktig å se hvordan erfaringer fra tidligere internasjonale innsatser kan bidra til å forbedre både pågående og nye understreker Bastøe.

Derfor inviterer evalueringsavdelingen i Norad til et internasjonalt seminar i oktober 2017 hvor funn og anbefalinger i synteserapporten skal diskuteres. Samarbeidspartnere er Global Green Fund, FNs miljøprogram og Global Environment Facility.

- Et viktig spørsmål er hvilken rolle evalueringer kan spille for å gjøre disse initiativene så effektive som mulig. Et ting er hva vi som evaluatorer finner ut, noe annet er om politikere og embetsmenn vil lytte til oss og bygge på denne innsikten i sitt fremtidige arbeid, sier Bastøe.

I forbindelse med todagers seminaret i Oslo lanserer evalueringsavdelingen i Norad også en evaluering om bistand til myndiggjøring av lokalbefolkning gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner.

Senere i høst lanseres en rapport om samhandling mellom Verdensbankens «Forest Carbon Partnership Facility» og samarbeidspartnere, særlig på landnivå.

Publisert 12.10.2017
Sist oppdatert 12.10.2017