Norske organisasjoners evalueringsarbeid evaluert

Tilfredsstillende evalueringer, men ikke alltid god nok forankring og læring. Dette er blant funnene når seks norske organisasjoners evalueringsarbeid er gjennomgått.
Hans Peter Melby
Hans Peter Melby
Foto: Sandra Aslaksen

Rundt en femtedel av all norsk bilateral bistand forvaltes av norske organisasjoner. Hvilke resultater oppnår de utenfor norske grenser? Organisasjonenes egne evalueringer av prosjekter de får støtte til er viktige for å si noe om resultatene de når.

Derfor har evalueringsavdelingen i Norad fått gjennomført en studie av evalueringsarbeidet i seks norske organisasjoner.

- Formålet med studien er å få vite mer om organisasjonenes evalueringsarbeid, med sikte på å bidra til at kunnskapen som kommer frem er av høy kvalitet, blir gjort godt kjent og bidrar til læring, sier fungerende evalueringsdirektør i Norad, Han Peter Melby.

Studien vurderer hvordan resultatovervåking og evaluering i organisasjonene bør være innrettet for å fremme lærende organisasjoner.

God evalueringskultur, for lite bruk

Studien finner at organisasjonenes evalueringsarbeid stort sett fungerer bra. Organisasjonene har stort sett en god og åpen evalueringskultur. Mange medarbeidere er dyktige og interessert, og kvaliteten på rapporter er tilfredsstillende. Organisasjonene har organisert arbeidet på noe forskjellig måte, men likhetene er tydeligere enn forskjellene.

Studien peker på at evalueringsarbeidet, som i stor grad er desentralisert i organisasjonene, har utviklet seg i positiv retning de siste fem årene.

Studien påviser samtidig noen mangler, blant annet svak forankring i overordnede dokumenter og uklare budsjettrammer. Flere av organisasjonene har heller ikke gode systemer for behandling og oppfølging av rapporter hos ledelse og styre.
Studien anbefaler forbedringer av dette for at evalueringene skal komme mer til nytte.

- Organisasjonene har blitt bedre til å evaluere arbeidet sitt. Samtidig viser studien at organisasjonene kan utnytte sine evalueringer bedre, sier Melby.

Studien peker på at også Norads sivilsamfunnsavdeling kan utnytte organisasjonenes evalueringer mer i sitt arbeid.

  • Organisasjoenes egne gjennomganger publiseres i Norads publikasjonsbase
Publisert 10.04.2013
Sist oppdatert 16.02.2015